Bioenergi – för hållbara biodrivmedel

skog

Biodrivmedel är det enda realistiska alternativet att nå en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel 2030…

Att  fasa ut de fossila drivmedlen och ersätta dem med biodrivmedel är den enda realistiska möjligheten att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det tar minst 17-20 år att byta ut dagens alla fordon och bygga om infrastruktur till andra driftformer som t ex elbilar och det till orealistiska kostnader och miljöpåverkan. Ingen annan driftform än flytande biodrivmedel kan klara av att effektivt nå målet 2030 med låga och realistiska investeringar. Gröna ”drop-in drivmedel” av lignol är en realistisk lösning.

Gröna drivmedel av lignol kan ersätta ändlig fossil bensin och diesel…

Vår patenterade katalytiska process framställer bioolja ur växtfiber – lignin som finns i all växtlighet och i mycket stora volymer, inte minst som biprodukt i massabrukens svartlut.

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Kolet i råvarorna till biodrivmedel växer på jordens yta och ingår i jordens naturliga kolcykel och biodrivmedel ökar därför inte COi atmosfären.

Fossila råvaror ligger instänga långt ned under jordytan och där ökar de inte CO2-koncentrationen i atmosfären, så där bör de få ligga kvar.

76 procent av transportsektorns drivmedel utgörs 2017 av fossila, oljebaserade drivmedel som bensin och diesel. 

Gröna mål för transportsektorn

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart.

Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser. Det svenska klimatmålet ansluter sig till det så kallade 2-gradersmålet.
Transportsektorn måste bidra till att klimatmålen uppfylls. Transportsystemet måste bli energieffektivare och fossilberoendet måste brytas.

Sveriges nya klimatpolitik kommer till uttryck i propositionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik som riksdagen antog i juni 2009.
fossilfritt-2030Enligt det transportpolitiska hänsynsmålet ska transportsystemet stegvis öka energieffektivitet och bryta fossilberoendet. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel.