Bioenergi – för hållbara biodrivmedel

skog

 

Biodrivmedel är det enda realistiska alternativet att nå en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel 2030…

Att  fasa ut de fossila drivmedlen och ersätta dem med biodrivmedel är den enda realistiska möjligheten att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det tar minst 17-20 år att byta ut dagens alla fordon och bygga om infrastruktur till andra driftformer som t ex elbilar och det till orealistiska kostnader och miljöpåverkan. Ingen annan driftform än flytande biodrivmedel kan klara av att effektivt nå målet 2030 med låga och realistiska investeringar. Gröna ”drop-in drivmedel” av lignol är en realistisk lösning.

 

Gröna drivmedel av lignol kan ersätta ändlig fossil bensin och diesel…

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Kolet i råvarorna till biodrivmedel växer på jordens yta och ingår i jordens naturliga kolcykel och biodrivmedel ökar därför inte COi atmosfären.

Fossila råvaror ligger instänga långt ned under jordytan och där ökar de inte CO2-koncentrationen i atmosfären, så där bör de få ligga kvar.

Nära 1/4 av all HVO som används som bio-diesel i Sverige är glord på palmolja från i huvudsak Indonesien och Malaysia.

Endast 15% av bio-drivmedlen produceras nu i Sverige.

85% importeras och består av rest- och avfallsråvaror, rapsolja, palmolja mm. Lignol kommer markant öka vår inhemska produktion av bio-drivmedel.

 

Transportsektorn står för 1/3 av våra CO-utsläpp…

Diesel har redan en större del iblandning av bio-diesel (27,5%) medan bensin har en mindre iblandning (6,1%) av etanol. Hittills har etanol varit det enda biodrivmedlet att blanda i fossil bensin. Med lignol får vi nu en ny möjlighet att blanda i en allt större andel bio-bensin.

Av totalt 55,5 miljoner ton CO-utsläpp 2016, kom 1/3 från transportsektorn. 1% från inrikesflyget och drivmedel 30,9%, varav diesel 18,5% och bensin 12,4%.

Av totalt ca 9 000 000 kbm drivmedel totalt var drygt 1 900 000 kbm biodrivmedel (21%). Endast 15 procent av allt biodrivmedel (i huvudsak etanol) producerades i Sverige. 85 procent importerades och var till största delen HVO (avfall och palmolja) och FAME (raps) för iblandning i diesel.

 

Gröna mål för transportsektorn…

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart.

Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s så kallade 2-gradersmål för att minska utsläppen av växthusgaser.

fossilfritt-2030Sveriges nya klimatpolitik antogs i juni 2009 och
transportsystemet ska stegvis öka energieffektiviteten och bryta fossilberoendet. Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 1 januari 2018 slår fast att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent 2010-2030.

Kvotplikt har införts fr o m juli 2018 vilket betyder att myndigheterna kommer att kräva att en allt större andel biodrivmedel ska blandas i de fossila drivmedlen för att år 2030 nå minst 70%

Bio-bensin och bio-diesel av lignol kommer fylla en stor del detta behov.