Marknad biodrivmedel

byholma

Efterfrågan på biodrivmedel är enorm och framställning av bio-bensin har tills nu inte varit möjlig…

RenFuels innovation omvandlar lignin till ligninolja – lignol – som ersätter fossil olja och raffineras till bio-bensin, bio-diesel, bio-fotogen i befintliga raffinaderier.

Lignol är helt förnybar och innehåller lika mycket energi som fossil olja och har betydligt högre energi och bättre vinteregenskaper än andra gröna drivmedel såsom exempelvis etanol.

Tillgången till tallolja, fetter mm för framställning av syntetisk diesel är begränsad. Rapsolja och palmolja är inte etiska hållbara alternativ. Bio-bensin har överhuvud taget inte varit möjligt att framställa – förrän nu.

 

Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar och det finns nu mer skog än någonsin…

Det finns nu 25% mer skog än för 25 år sedan och den svenska skogen har fördubblats sedan 1920-talet. Det s k skogsförrådet har ökat från 1,7 till 3,3 miljarder skogskubikmeter och det fortsätter att öka, i balans. Den årliga tillväxten är 125 miljoner kubikmeter, motsvarande 350 Twh energi. Den årliga skogsskörden är 90-95 miljoner kubikmeter eller 200 TWh. Sveriges energianvändning är totalt 385 Twh per år varav transportsektorn står för ca 100 TWh. Idag är biodrivmedlens andel ca 6 TWh. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som till 70% är oberoende av fossila drivmedel.

 

Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessen att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel…

Lignin är en biprodukt vid massatillverkning med mycket högt energivärde och det dominerande ämnet i svartlut. Svartlut finns i mycket stora mängder inom massaindustrin. Restenergin från detta lignin motsvarar idag över 70% av Sveriges drivmedelsbehov (70 TWh) och kan med låga investeringar i närtid ersätta våra fossila drivmedel med grön bensin och diesel och även möjliggöra export av både lignin och lignol.

 

Fossilfri fordonsflotta 2030 är möjligt…

Biodrivmedel är idag det enda realistiska sättet att nå en fossilfri fordonsflotta 2030.

Innovationen med vår helt förnybara bioolja kan efter snabb uppskalning och marknadsspridning inom några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin då den bygger på en effektiv storskalig process och nyttjar befintlig infrastruktur, distributionsnät och passar nuvarande fordonspark s k ”drop-in fuel”. Inga mackar eller bilar behöver byggas om – med lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar.

 

Vi har tekniken – nu hänger det på politiken…

Vi har en kort projektplan för realisering av tekniken som utgör en spjutspets inom 2:a generationens biodrivmedel. Initialt behövs politiskt insikt och handling för att snabbt nå moment och kraft i omställning och nyinvesteringar inom skogsindustrin och jordbruket för att kunna konkurrera med etablerade fossila drivmedel. 

Politikens utmaning om biodrivmedel ska bli konkurrenskraftiga

 • Höj det kortsiktiga målet för vägtransporternas energianvändning år 2020 till minst 25% förnybart för att behålla moment i den påbörjade omställningen
 • Teknikneutralitet vad gäller skattenedsättning för biodrivmedel både vad gäller låginblandning såväl som höginblandning
 • Omställningen av skogsindustrin för biodrivmedelssatsningar kräver långsiktighet i det politiska regelverket – minst 10 år
 • För att erhålla ”moment” i omställningen krävs punktskattebefrielse eller annan reglering under en initial omställnings- och investeringsperiod (ca 5-8år)
 • Politikens förslag om kvotplikt bör kompletteras med en mer långsiktig plan om successiv höjning av kvoten
 • Höjning av CO2 skatten kan alternativt skatteväxlas med en minskning av energiskattelättnader

Tio utmaningar att möta för att lyckas utveckla biodrivmedel storskaligt

 1. Oetisk markanvändning (ILUC) enl EU regelverk  Vi baserar vår utvinning på avfall och restprodukter från redan etablerad industri i form av massabruk och jordbruk.
 2. ”Smutsig” råvaruutvinning, transport och produktion   Vi hanterar redan befintliga flöden av avfall, vår katalytiska process sker under normalt tryck, under kokpunkten, genererar inga miljöskadliga utsläpp eller giftiga restprodukter. Vår slutprodukt kan med fördel användas för skörd, skogsavverkning och transport och bidrar därmed till en grön omställning inom respektive näringar.
 3. Begränsade råvaror – konkurrens & prisdrivande  Vi baserar vår utvinning av lignin på avfall och restprodukter som idag har ett begränsat användningsområde med lågt värdeinnehåll.
 4. Ökat råvaruuttag orsakar energibrist i andra sektorer  Vi baserar vår utvinning på avfall och restprodukter från redan etablerad industri i form av massabruk och jordbruk. Dagens nyttjande är begränsat och volymerna är mycket stora.
 5. Höga initialinvesteringar i processutrustning  Vår katalytiska process bryter ned ligninet i atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion. Tekniken för processen är enkel och initialinvesteringarna är därför låga.
 6. Avsaknad av etablerade distributionsvägar och teknik  Produkten omvandlas till ett biobaserat flytande kolväte, en katalytisk ligninolja – CLO kallad lignol, som efter bearbetning i ett raffinaderi resulterar i hållbar grön bensin eller diesel s k ”drop-in fuel”.
 7. Avsaknad av anpassad fordonsflotta (motorteknologi)  Slutprodukten kan användas på befintlig fordonspark utan teknisk modifiering av motorer – alla fordon som tankar drivmedel av lignol blir miljöbilar.
 8. Lågt energivärde jämfört med fossila alternativ  Vår produkt lignol har ett energivärde och vinteregenskaper som kan liknas med dagens fossila alternativ. Lignol raffineras till både bensin och diesel och kan användas som låg- och höginblandat drivmedel.
 9. Att kunna konkurrera med fossila petroleumbranschen vilken utvecklats och effektiviserats sedan 1800-talet  Vår lösning kräver initialinvesteringar i produktionsanläggningar och i gröna raffinaderier. Att påbörja en omläggning till svenska bioraffinaderier kräver handfast industristöd t ex i form av befrielse från fossila punktskatter.
 10. Utmaningen att få politiken ”att gå från ord till handling” avseende att möjliggöra för svensk spetsteknologi inom miljöteknik att etablera sig och utvecklas i landet Det krävs en långsiktighet på minst tio år för regelverket kring grön omställning av transportsektorn, industrin måste ha tydliga och klara spelregler för att våga investera.