Marknad biodrivmedel

byholma

Efterfrågan på biodrivmedel är enorm och framställning av bio-bensin har tills nu inte varit möjlig…

RenFuels innovation omvandlar lignin till ligninolja – lignol – som ersätter fossil olja och raffineras till bio-bensin, bio-diesel, bio-fotogen i befintliga raffinaderier.

Lignol är helt förnybar och innehåller lika mycket energi som fossil olja och har betydligt högre energi och bättre vinteregenskaper än andra gröna drivmedel såsom exempelvis etanol.

Tillgången till tallolja, fetter mm för framställning av syntetisk diesel är begränsad. Rapsolja och palmolja är inte etiska hållbara alternativ. Bio-bensin har överhuvud taget inte varit möjligt att framställa – förrän nu.

 

Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar och det finns nu mer skog än någonsin…

Det finns nu 25% mer skog än för 25 år sedan och den svenska skogen har fördubblats sedan 1920-talet. Det s k skogsförrådet har ökat från 1,7 till 3,3 miljarder skogskubikmeter och det fortsätter att öka, i balans. Den årliga tillväxten är 125 miljoner kubikmeter, motsvarande 350 Twh energi. Den årliga skogsskörden är 90-95 miljoner kubikmeter eller 200 TWh. Sveriges energianvändning är totalt 385 Twh per år varav transportsektorn står för ca 100 TWh. Idag är biodrivmedlens andel ca 6 TWh. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som till 70% är oberoende av fossila drivmedel.

 

Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessen att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel…

Lignin är en biprodukt vid massatillverkning med mycket högt energivärde och det dominerande ämnet i svartlut. Svartlut finns i mycket stora mängder inom massaindustrin. Restenergin från detta lignin motsvarar idag över 70% av Sveriges drivmedelsbehov (70 TWh) och kan med låga investeringar i närtid ersätta våra fossila drivmedel med grön bensin och diesel och på sikt även möjliggöra export av både lignin och lignol.

 

Fossilfri fordonsflotta 2030 är möjligt…

Biodrivmedel av lignol är idag ett realistiska sätt att nå en fossilfri fordonsflotta 2030.

Innovationen med vår helt förnybara bioolja kan efter snabb uppskalning och marknadsspridning inom några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin då den bygger på en effektiv storskalig process och nyttjar befintlig infrastruktur, distributionsnät och passar nuvarande fordonspark s k ”drop-in fuel”. Inga mackar eller bilar behöver byggas om – med lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar.

 

Vi har tekniken – nu hänger det på politiken…

Vi har en kort projektplan för realisering av tekniken som utgör en spjutspets inom 2:a generationens biodrivmedel. Initialt behövs politiskt insikt och handling för att snabbt nå moment och kraft i omställning och nyinvesteringar inom skogsindustrin och jordbruket för att kunna konkurrera med etablerade fossila drivmedel.