Om företaget

RenFuel är ett innovativt svenskt biodrivmedelsföretag som genom sin produkt, Lignol, signifikant kan bidra till framtidens fossilfria transportsystem. RenFuel är en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet som med kunskap om grön kemi och biomassa från skogsbruk utvecklat en förnybar, ligninbaserad bioolja under produktnamnet Lignol.

Lignol - framtidens bränsle
Lignol har fördelen att den efter förädling till drivmedel i ett raffinaderi kan blandas i dagens diesel- och bensinmotorer till valfri grad. Förutom att drastiskt minska koldioxidutsläppen från den svenska transportsektorn, genererar Lignol också mervärde i andra delar av värdekedjan.

Rottneros anläggning i Vallvik

Värdekedja från skog till tank
Under 2017/2018 har RenFuel lyckats etablera strategiska samarbeten i hela företagets värdekedja – från skog till tank.I september 2017 ingick RenFuel ett avtal med skogsindustriföretaget Rottneros kring samarbete i utvecklingen av ligninutvinning från Vallviks bruk. I maj 2018 undertecknade RenFuel ett avtal med Preem. Preem och RenFuel planerar att i samarbete med Rottneros uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid Rottneros massabruk i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas producera en årlig förnybar volym om 70 000–100 000 kubikmeter och vara färdigställd 2021.

Ovan beskrivna samarbeten ger RenFuel förutsättningarna att ta nästa stora kliv: att från år 2021 kunna producera Lignol för kommersiellt bruk. RenFuel blir därmed den första aktören på biodrivmedelsmarknaden som storskaligt producerar bioolja från svartlut. Nyckeln till RenFuels framgång ligger i att företaget har tagit en naturlig roll på marknaden i utnyttjandet av massindustrins restprodukter. Alla aktörer i värdekedjan står att vinna något på RenFuels innovation. Skogsägarna kan sälja mer virkesråvara till massabruken. Genom att förädla restprodukten svartlut frigörs utrymme för massaindustrin att öka sin produktion och lönsamhet av massa, samtidigt som ligninet kan omvandlas till förnybar flytande Lignol. Drivmedelsföretag får sedan tillgång till en av marknadens mest välutvecklade och kostnadseffektiva biooljor i form av Lignol.

Lignol moderniserar dagens fordon
Att fasa ut de fossila drivmedlen genom att gradvis ersätta dem med biodrivmedel av typen drop in-bränsle är den mest konkreta möjligheten att uppnå målet om 70% fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det tar minst 20 – 25 år att ersätta dagens alla fordon och anpassa infrastrukturen för andra driftformer. Ingen annan driftform än flytande biodrivmedel kan klara av att storskaligt och effektivt bidra till reduktionsmålet för år 2030 med rimliga och realistiska investeringsnivåer.

Omställningen till grön ekonomi kommer att sätta högsta press på alla företag som berörs av klimatmålen att göra sitt yttersta för att uppnå dessa. Lignol består av helt förnybara resurser, vilket gör produkten till ett av marknadens absolut mest klimateffektiva fossilfria bränslen. RenFuel utgör frontlinjen vad gäller innovation inom biodrivmedel och andra former av substitut för fossila oljor. Jämfört med andra som försökt nå framgång på marknaden för fossilfria biooljor från lignin, är RenFuel också det företag i branschen som nått avgjort längst och ligger närmast kommersiell drift och storskalig leverans.

Stark teknologisk position
Det som gör RenFuels produkt unik är den patenterade katalytiska process genom vilken Lignol framställs. Professor Joseph Samec och hans forskarlag vid Uppsala Universitet uppfann tekniken. Joseph är aktiv på deltid i RenFuel som forskningschef med sitt team att utveckla innovationen till kommersiell mognad. RenFuel har en mycket stark teknologisk position. Nyligen utsågs företaget av patentbyrån Noréns Innovation Indicator till Sveriges mest innovativa företag inom kemi och life science i termer av patenttäthet. Noréns Innovation Indicator är ett nytt sätt att mäta företags innovationstäthet och mäter antalet patentsökta uppfinningar i relation till företagets storlek. Utmärkelsen bekräftar RenFuel som ett teknikintensivt och innovationsdrivet företag. Det är ett nyckeltal för hur aktivt ett företag arbetar för att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent. RenFuel har idag 15 patentfamiljer och patent i över 40 länder.

lignin

Länder med etablerad skogsindustri kan dra nytta av RenFuels innovation

Stor exportpotential
Beroendet av skogen som energikälla bidrar också till jobbskapande och ökat företagande i glesbygd och skogslän. Därtill skapar kombinationen av högteknologisk industri och glesbygd nya möjligheter i mer avlägsna delar av landet. Slutligen finns det också en stor internationell efterfrågepotential i produkten. Internationella överenskommelser och stark politisk vilja driver efterfrågan på förnybar teknologi och minskade utsläpp av koldioxid.

För mer information, kontakta Sven Löchen, VD RenFuel.

Mobiltelefonnummer: 070–680 94 30

E-post: sven.lochen@renfuel.se


RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bio-bensin och bio-diesel...

Vår innovation använder lignin från massaprocessen och gör om den till flytande ligninolja - lignol. 

RenFuel har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan LIGNOL®. Efter raffinering av lignol i ett raffinaderi får vi en hållbar grön bensin eller diesel, vilka kan användas av befintlig fordonspark utan några modifieringar av motorer eller tankställen - s k "drop-in drivmedel".

RenFuels innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja… 

Lignol görs av lignin som finns i stora mängder i all växtlighet och utvinns bl a ur massabrukens svartlut.
- Alla massabruk har stora överskott av lignin som nu i huvudsak eldas upp som en del i tillverkningsprocessen.
- Alla länder med massabruk kan med RenFuels innovation lignol minska sitt beroende av importerad fossil olja.

RFLogotypWeb

RFLogotypWeb NP_logo_prim

Pulp-Paper-Industry_Application

 
 
 

RenFuel och Rottneros satsar på förnybara drivmedel.

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

 

Framtidens gröna drivmedel framställs i Bäckhammar

RenFuel och Nordic Paper har under våren byggt och färdigställt en pilotanläggning i Bäckhammar i Värmland för storskalig testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har delfinansierats med 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

Produktionen av lignol är nu i full gång.

Om RenFuelProcessor
RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel.

Om Rottneros 
Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016. 

Om Nordic Paper
Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt papper. Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 95%. Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland. Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.