Press

 

RFLogotypWeb                         

Pressmeddelande • 24 maj 2018  13.00 • News Cision

 

Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel


Preem och RenFuel undersöker, att i samarbete med Rottneros, uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas producera en årlig volym om 25-30 000 ton lignin och vara färdigställd till 2021.

Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion. Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin, förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.

(Dick Carrick, RenFuel, och Petter Holland, vd Preem. Foto: Fredrik Kron.) 

 

– Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer, säger Petter Holland, vd på Preem.

– RenFuels ligninolja, LIGNOL®, har stor klimatnytta och är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan moderniseras med denna typ av drivmedel, säger Sven Löchen, vd på RenFuel, som också ser stora exportmöjligheter av innovationen till länder som likt Sverige har stor tillgång till etablerad skogsproduktion.

Provleveranser av lignin från Rottneros massabruk i Vallvik har redan påbörjats till RenFuels testanläggning, som uppförts med stöd av Energimyndigheten, för framställning av lignol. Lignololjan tas därefter in i Preems raffinaderier där råvaran processas till biodrivmedel.

– Rottneros är mycket angeläget om att bidra till att stärka Sveriges bioekonomi, där massaindustrin redan utgör en viktig del. Förutom att bidra till transportsektorns omställning ger avyttringen av lignin oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar samarbetet alla parter, säger Ragnar Lundberg, Teknisk Direktör på Rottneros.

Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kbm drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kbm motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Endast cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.

 

För mer information, kontakta:

Sven Löchen, vd RenFuel, 070 680 94 30

Lennart Eberleh, vd och koncernchef Rottneros, 0270 622 65

Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070 450 12 22

 

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.

Om RenFuel
RenFuel är ett svenskt företag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till en förnybar ligninolja LIGNOL®. RenFuel består av forskare, medarbetare och ägare med industriell erfarenhet som med gedigen kunskap om skogsindustri och grön kemi arbetar med att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel.

Om Rottneros
Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Artikel  • Skogsaktuellt 8 nov – 2017

 

Svensk tall skapar grön bensin.

Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt.

För att göra om svensk tall till biodrivmedel krävs flera steg. Först används ligninet, ett brunfärgat pulver, som är en restprodukt vid massabruken. Genom att använda biologiska katalysatorer omvandlas pulvret till en mörkbrun ligninolja, kallad lignol. I det sista steget processas oljan i ett raffinaderi och blir då genomskinlig. Därefter är den färdig att tillsättas i bensin eller diesel. Foto: Pia Gyllin

 

Bioenergiföretaget RenFuel har sedan 2009 arbetat med att ta fram ett grönare drivmedel som kan ersätta ändliga fossila drivmedel med förnybar bensin och diesel.

Sven Löchen, den ena av RenFuels två grundare, har en bakgrund som IT-entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp kunskapsföretag, mejsla ut affärsidéer och sedan kommersialisera dem. Han ställde upp som mentor inom IVA:s populära program ”Mentor 4 research” och IT-sektorn byttes mot skogsindustrin då Sven träffade professor Joseph Samec. Samec är en framstående forskare inom katalytiska processer inom organisk kemi och hade vid den tidpunkten lämnat läkemedelsindustrin för att jobba med grön kemi.

De båda männens idé går i korthet ut på att man använder svartlut, en restprodukt från massa­bruken, till att tillverka en bioolja som har liknande egenskaper som vanlig fossil olja.

Grunden till oljan utgörs av lignin­molekylen som är otroligt stark och bidrar med stabilitet i trädet. men den är också väldigt komplex. Den första utmaningen blev därför att försöka omvandla fast lignin till ligninolja, eller som RenFuel kallar biooljan: LIGNOL®.

Grönt drivmedel gjort på lignin är framtidens melodi enligt
Sven Löchen på bioenergiföretaget RenFuel. Foto: Elin Fries

 

Restprodukt

Genom att applicera samma processer som vid framställning av läkemedel när man hanterade ligninet lyckades man få ligninet att bli flytande.

– Resultatet blir en färsk olja producerad från den svenska skogen.

Till en början tänkte forskarna använda cellulosa då den utgör större delen av trädet.

– Men skogsindustrin fokuserar på cellulosa och därför fick vi hitta ett restflöde som inte konkurrerade med industrin. Då föll valet på lignin.

Ligninet eldas upp i fabrikens sodapanna för ånga och el. Sodapannan blir ofta som en flask­hals i produktionen på ett massabruk. RenFuel har genomfört tester som visar att om man sparar 20-30 procent av ligninet för framställning av lignol istället för att elda upp det i sodapannan får man ändå ut tillräckligt med energi till förbränningen. Dessutom skulle detta öka produktionstakten i bruket i och med att man frigör kapacitet i sodapannan.

För att massabruken inte ska behöva bygga om sina anläggningar för stora summor använder RenFuel en egen reaktor som är fristående från massabruket. För att ytterligare dra ner på kostnaderna för framställningen har man kommit på en lösning där lignol kan tas fram utan speciella trycktankar.

– Man måste få en produkt som går att få in i raffinaderiet med vanlig teknik. Produkten måste kunna blandas med vanlig bensin och användas i befintliga mackar. Slutligen måste den bli godkänd, blandbar med bensin och uppföra sig som bensin, säger Sven.

Tidigare försök

Försök att ta fram biodriv­medel från den svenska skogen har gjorts tidigare, men med ned­slående resultat. 2005 kom en lag som innebär att bensinmackar är tvungna att kunna erbjuda E85. Kostnaden för den extra tanken blev så stor att man räknar med att en tredjedel av alla mackar lades ned som följd. Man har även gjort försök med ett gasformigt biodrivmedel som liknade diesel. Gemensamt för försöken är att de krävt stora och kostsamma investeringar i produktions­systemen för framställning, något som RenFuel menar att man måste undvika för att lyckas.

Regeringens har på senare tid skärpt kraven på drivmedelproducenterna, vilket gör att RenFuel verkligen ligger rätt i tiden. För att klara Sveriges miljömål ska vi ha en fossilfri fordonsflotta till 2040 samt vara nere på 30 procent jämfört med dagens utsläppsnivåer år 2030. Sven Löchen ser lignol som ett sätt att nå dessa mål.

Samarbete med Rottneros

Nästa steg för detta gröna drivmedel har nu inletts. RenFuels pilotanläggning har under 2017 för första gången testats i större skala och under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik till RenFuels test- och pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

– Vår produkt lignol är en nyckel till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Att samarbeta med ett företag som Rottneros, som har en lång tradition av och kunskap om skog och massaproduktion är ett viktigt steg framåt för RenFuel, avslutar Löchen.

Lignin och lignol

Lignol är RenFuels namn på flytande ligninolja. Det framställs genom katalytisk omvandling av lignin (ett ämne som finns i alla träd och växter) till ett flytande kolväte. Efter bearbetning i raffinaderi blir det förnybar bensin eller diesel, vilken kan användas i befintlig fordonspark utan teknisk modifiering.

Den katalytiska processen som tagits fram inom forskningsprojektet omvandlar lignin till hållbar lignol på några timmar.

Ett ton lignin blir en kubikmeter flytande lignol.

Lignin finns i mycket stora mängder inom massaindustrin då det är det dominerande ämnet i svartlut, vilket används för att elda i sodapannor och generera energi till bruket.

Volymen av lignin från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges drivmedelsbehov. Energivärdet på ligninråvara som genereras i sodapannan är cirka 250 kronor/ton, medan värde på lignol är 10 000 kronor/kubikmeter, menar Sven Löchen.

Elin Fries
Tel: 019-16 64 68
E-post: elin@skogsaktuellt.se

Läs artikeln i tidningen Skogsaktuellt här; Svensk tall skapar grön bensin.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

RFLogotypWeb   

Pressmeddelande • 30 aug 2017  08.00 • News Cision

 

RenFuel och Rottneros satsar på förnybara drivmedel.

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i värmländska Bäckhammar. 

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja med produktnamnet Lignol. Lignol kan ersätta fossil olja genom att användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten leder inte bara till att Lignol kan framställas i större skala, utan också till att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i pappers- och massaindustrin kan öka.

– Det är ett viktigt steg för oss inom Rottneros till att ytterligare stärka Sveriges bioekonomi, där massaindustrin redan idag utgör en viktig del. Förutom att stödja klimatarbetet genom att bidra till transportsektorns omställning ger avyttringen av lignin oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar avtalet alla parter, säger Lennart Eberleh, VD på Rottneros.

RenFuel har under våren 2017 påbörjat framställning av Lignol i pilotanläggningen i Bäckhammar, Värmland. Pilotanläggningen finansieras genom ett anslag om 71 miljoner kronor från Energimyndigheten. Anslaget finansierar utveckling av och tester i pilotanläggningen för att omvandla lignin från massabrukslutar till en ligninolja, men också utvecklingen av RenFuels metod för membranfiltrering. Samarbetet med Rottneros innebär säker lignintillgång för ökad framställning av bioolja, för att möta en växande efterfrågan på miljövänliga drivmedel.

– Vår produkt Lignol är en nyckel till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Att samarbeta med ett företag som Rottneros, som har en lång tradition av och kunskap om skog och massaproduktion är ett viktigt steg framåt för RenFuel. Användningen av membranfiltrering av svartlut, en energisnål process, stärker också ytterligare Lignolens potential som klimateffektivt drivmedel, även i produktionsledet, säger Sven Löchen, VD för RenFuel.

Om RenFuel 
RenFuel är ett svenskt företag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av forskare, medarbetare och ägare med industriell erfarenhet som med gedigen kunskap om skogsindustri och grön kemi arbetar med att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel. 

Om Rottneros 
Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016. 

Kontakt: 

Sven Löchen, VD, RenFuel 
Telefon: +46 (0)70 680 94 30
E-post: sven.lochen@renfuel.se

Lennart Eberleh, VD och koncernchef, Rottneros AB 
Telefon: +46 (0)270 – 622 65
E-post: lennart.eberleh@rottneros.com

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Artikel  • Ingenjören nr 3 – 2017  (sida 58)

 

FOSSILFRITT. Lösningen finns i skogen.

 

Tall i tanken ska göra Sverige fossilfritt.

Skog har Sverige gott om. Om några decennier kan vi gå från att importera till att exportera olja. Hållbar olja.

Text; Sture Henckel
Illustration och grafik; Paloma Perez Lucero

 

Läs hela artikeln här; FOSSILFRITT. Lösningen finns i skogen.

(sida 58)

__________________________________________________________________________

 

 

 

Debattartikel  •  SPCI Svensk Papperstidning nr 4 – 2017

 

Debatt
Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel

Nya och existerande energieffektiva massabruk möjliggör nya användningsområden och värdekedjor för lignin. Skogsindustrin kan satsa på traditionella investeringar i ökad effektivitet, kapacitetsutbyggnad och högförädlade pappers- och förpackningsprodukter i kombination med att tillvarata svartlutens lignin för tillverkning av biodrivmedel. Biodrivmedelsproduktion erbjuder kostnadseffektiva vägar till kapacitetsutbyggnad genom avlastning av flaskhalsar i produktionsutrustning. Nyinvestering och/eller utbyggnad av sodapannan är inte alltid det mest effektiva sättet att tillvarata industrins potential.

Debatt

Yngve Stade, RenFuel
Joseph Samec, RenFuel
Martin Wimby, Valmet

Läs hela artiken här

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Kemivarldenbiotech

Artikel  •  Kemivärlden nr 1 – 31 jan 2017

Ren Fuel K2B mest innovationstätt


Biodrivmedelsföretaget RenFuel är Sveriges mest innovationstäta företag inom kemi och life science enligt en mätning av patentaktiviteten hos företag inom kemi- och life science.

Noréns innovationsindikator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona, den här gången inom kemi- och life science-branschen.

“Med vår innovationsindikator kan vi jämföra innovationskraften hos företag, oberoende av deras storlek”, säger Anders Bratt, patentingenjör, Noréns patentbyrå.

 

År 2014 var RenFuel K2B AB, som utvecklar teknologi för omvandling av lignin från pappersbruk till avancerade drop in-biodrivmedel för både bensin- och dieselbilar, Sveriges mest innovativa kemiföretag mätt på detta sätt. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data.

RenFuel är ett företag som hela tiden måste ligga i teknologins framkant för att säkra kvaliteten på vår produkt”, säger Sven Löchen, vd för RenFuel. 

Redan nästa år kan vår produkt Lignol ersätta både bensin och diesel i dagens bilar utan att någon teknisk ändring krävs. I stället ligger nu bollen hos regeringen som måste fatta beslut om reduktionsplikt – den enskilt viktigaste åtgärden för en fossilfri fordonsflotta. Det är vår största utmaning framgent”.

biodrivmedel

Läkemedelsföretaget Active Biotech, tvåa på rankingen, utvecklar läkemedel mot bl a cancer, inflammatoriska sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros.

“Vår metod gör det möjligt att jämföra stora företag med små. Flest kemiansökningar år 2014, 77 stycken, hade lastbilstillverkaren Scania, som hamnar på tolfte plats i rankningen. Man kanske inte tänker på Scania som ett kemiföretag, men Scania lämnar in patentansökningar på ny teknik för avgasrening, smörjsystem och metallurgi”, säger Anders Bratt.

“Ett högt värde i tabellen signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling och ofta goda förutsättningar för tillväxt. Vi avser att följa upp detta nästa år, och det ska bli spännande att se hur innovationstätheten utvecklas i kemi-Sverige. 

Klicka på länken för att se tabellen över företag:

Tabell Patent

 

Läs hela artikeln i Kemivärlden nr 1 – 31 jan 2017

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

RFLogotypWeb

 

Pressmeddelande  •  RenFuel 31  jan 2017

RenFuel mest innovativa kemiföretaget

Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn för år 2014. Svenska bolag har rankats utifrån hur många uppfinningar de har sökt patent för i förhållande till deras omsättning. Med en omsättning om tolv miljoner kronor och fem patentfamiljer för år 2014 vann RenFuel en säker vinst i hård konkurrens med stora bolag som Perstorp, Arcam och Medivir. 

RenFuel har patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, LIGNOL®, som kan raffineras till vanlig bensin och diesel och därmed göra alla bilar till miljöbilar. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten av massa och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka. RenFuel är en pionjär inom avancerade drop in-bränslen och verksamheten kräver av naturliga skäl storskalig patentering.

”Vi gläds åt att ha blivit utsedda till Sveriges mest innovativa företag inom kemi och life science. Det är ett tydligt bevis på RenFuels innovativa höjd och vår teknologiska ambitionsnivå. Vi har en helt unik katalytisk process för effektiv och miljövänlig omvandling av lignin till ligninolja med mycket högt energivärde. Sådan verksamhet kräver av naturliga skäl många patent”, säger Sven Löchen, VD på RenFuel.

RenFuel uppför just nu en pilotanläggning i Bäckhammar, där man ska testa Lignolframställningen i industriskala. Anläggningen beräknas kunna tas i bruk i april 2017. Faller pilotprojektet väl ut väntar Lignolproduktion i stor skala för att möta efterfrågan på den snabbt växande marknaden för biodrivmedel. Lignol kan i närtid minska beroendet av fossil olja och är ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

”RenFuel planerar att påbörja storskalig produktion av Lignol under 2019. Dock kvarstår det en del frågor gällande branschens spelregler på längre sikt. Politiken måste besvara dessa frågor om sektorn ska nå sin fulla potential. Det enskilt viktigaste är att Sverige inför en ambitiös reduktionsplikt för att på sikt fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med miljövänliga alternativ. Lignol, som kan användas i dagens bensin- och dieselmotorer, är ett sådant alternativ”, påpekar Sven Löchen.
Noréns Innovation Indicator Kemi 

Tabell Patent

 

Om RenFuel 
RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan LIGNOL®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila oljor med hållbar bensin och diesel. 

Kontakt: 

Sven Löchen, vd, RenFuel 

Telefon: +46 (0)70 680 94 30

E-post: sven.lochen@renfuel.se

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

RFLogotypWeb

Lediga jobb  •  RenFuel  jan 2017

Process-, Lab-tekniker sökes till RenFuel

Katalyser2

RenFuel bildades 2012 från upptäckter gjorda vid Uppsala universitet och företaget har stadigt växt. Idag är vi 10 medarbetare och tar nu steget mot att producera och utveckla våra patenterade ligninbaserade produkter Lignol och Renol i större skala.

Vi har en fullt finansierad budget på 140 MSEK för att utveckla, bygga och driva en pilotanläggning i Bäckhammar, söder om Kristinehamn. Pilotanläggningen kommer att startas i två etapper där en mindre anläggning (10-30 L / batch) driftsätts redan tidigt 2017. Vidare uppskalning till 2-3 m3 / batch är planerad att starta tidigt 2018. Initialt kommer 3 personer arbeta heltid vid anläggningen.

Till Bäckhammar söker vi dig som är högskoleingejör eller motsvarande och tycker om att arbeta praktiskt. Erfarenhet från processindustri eller lab är meriterande. Som person har du ett teknikintresse och uppskattar att lösa problem. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i grupp och har en positiv inställning.

Du kommer att arbeta i en grupp som jobbar med att utveckla vår produkt och produktionsmetoder samt att bygga kompetens för vidare uppskalning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Produktion av Lignol och Renol på kg- och ton-skala.
  • Fysikaliska och kemiska analyser på ingående och utgående material
  • Dokumentation och uppföljning
  • Service av utrustning
  • Inköp av kemikalier och utrustning

Är du intresserad av att arbeta med optimering, uppskalning och processutveckling för framtidens bränslen och material så kan vi vara något för dig!

Tjänsten är på heltid tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas.

Kontakt: Johan Verendel    johan.verendel@renfuel.se

__________________________________________________________________________

 

 

universitetsnytt

Artikel  •  Universitetsnytt nr 6 – december 2016 (sid 28)

samec

Snart kan du använda restprodukter från pappersindustrin i stället för bensin – i din vanliga bil. Och materialet i din dator kan komma från en björk. Joseph Samec och hans kollegor vid Institutionen för organisk kemi har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av förnyelsebara bränslen och material.

TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO NIKLAS BJÖRLING

FÖR JOSEPH SAMEC är frågan inte om det kommer att gå att lämna oljan bakom oss och använda biomassa i stället, utan när.
– Min forskning går ut på att använda bio­ massa som utgångsmaterial för olika kemi­ kalier. I dagsläget kommer råmaterialet från petroleum, de flesta vet inte hur beroende

vi är av det. Vi har det i kläder, i mat, vid framställning av mat, din dator är full av det. Trenden går mot att vi behöver mer och mer. Problemet är att vi använder en ändlig resurs, råolja. Alla vet att det inte är hållbart, säger Joseph Samec.

Han beskriver det som att vi i 200 år har jobbat för att utveckla organisk kemi med petroleum som bas, och varit ganska bra på det i 100 år. Forskningen kring utveckling av biobaserade material befinner sig nu där den petroleumbaserade var för 100 år sedan. Helt nya metoder behöver utvecklas.

– Jag blev lite förvånad när jag gjorde min postdoc, forskningen på det välrenommerade universitetet var till stor del finansierad av petroleumindustrin. Jag vill inte jobba med den typen av kemi med medvetenheten om att det inte är så bra på sikt. Tanken väcktes att se på vilka resurser vi har här i norr. Det är bara att flyga över Sverige så ser man vad vi har mycket av – skog.

Anläggning under uppbyggnad

Både vad gäller forskning och arbete står Joseph Samec på flera ben. Han jobbar halvtid vid Institutionen för organisk kemi och resten av tiden som forskningschef på företaget RenFuel. Företaget är ett samarbete med ett företag Joseph Samec startade som forskare vid Uppsala universitet, och har delägare från skogsindustrin. De har kommit långt i utvecklingen av metoder för att omvandla trä till bränsle för vanliga motorer.

– I början var det inte kommersiellt gång­ bart, men nu bygger vi en anläggning som ska kunna ta hand om 3 000 ton lignin per år. Både politiker och industrin behöver se att det fungerar.

Lignin är en restprodukt från framställ­ ning av cellulosa. Inom pappersindustrin har cellulosa varit det intressanta, restprodukten blir svartlut som i sin tur består av lignin, hemicellulosa och tallolja. Joseph Samec och hans kollegor har hittat ett sätt att ta hand om lignin och omvandla det till en produkt som kallas lignol, en olja som raffinaderier kan göra om till bensin och diesel.

Trä blir plast

Vid Institutionen för organisk kemi pågår annan forskning som innebär en möjlighet att

utveckla material, till exempel plast, från trä. Det är en helt ny process som delar upp trä i komponenterna cellulosa, hemicellulosa och en olja – katalytisk ligninolja.

– Vi har kommit ganska långt. Vi har patent på processen och har publicerat tre artiklar. Dessutom har vi visat att materialet kan användas som utgångspunkt för att göra plast.

Ytterligare ett projekt under uppstart är att utveckla en gammal teknik från andra världskriget för förädling av kol, för att istället förädla lignin. En annan process för att göra samma sak, men Joseph Samec tror inte att hans olika projekt konkurrerar med varandra.

– Massabruk är i olika utvecklingsstadier. I vissa fall är det bättre att implementera en adderande teknik, som att göra lignol från ligninet i svartluten i ett befintligt bruk. I andra fall när ett nytt bruk behöver byggas så kommer det bli mer lönsamt att implementera en helt ny teknik som tar tillvara mer delar
av trädet.

Petroleum inte framtiden

Råvaran till lignin kommer i Sverige från trä, men forskarna samarbetar med Thailand
för att utveckla metoden för restprodukter från risodling, och Brasilien för att ta vara på restprodukter från sockerrör. Förädling av lignin för material ligger längre fram i tiden än för bränsle. I dagsläget behöver forskarna utveckla billigare och mer stabila katalysa­ torer. Joseph Samec är övertygad om att det kommer att fungera.

– Det är bara en tidsfråga. Nu kommer petroleum att gå starkt en tid framöver i och med presidentvalet i USA, men det är inte framtiden. •

Läs hela artikeln i  Universitetsnytt nr 6 – december 2016

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

svdnaringsliv

Artikel  •  SvD Närningsliv Debatt 7 sep 2016

 

”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

skarmavbild-2016-10-10-kl-15-02-37DEBATT  BIODRIVMEDEL

 

Världens länder enades om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Rege­ringen har meddelat att Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder. Sveriges riksdag har beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

e3b29589-27cb-46a3-bbcf-f55f5134a874Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045 och att införa en klimatlag. Flera ledande debattörer har nyligen efterfrågat en reduktionsplikt på drivmedel. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar dessa ambitioner. Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre styrning och frikoppla de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler.

Ett förslag på ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel måste utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion samt utgå från det breda samhällets bästa. Samt att Sveriges generationsmål, enligt riksdagens definition, kan vara styrande: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Vi har därför satt upp följande principer:

• långsiktigt hållbara och förutsägbara spelregler,

• klimateffektivitet ska premieras,

• teknikneutralitet mellan olika biodrivmedel,

• frikoppla Sveriges drivmedelspolitik från EU:s statsstödsregler,

• säkra marknaden för de klimateffektivaste hög­inblandade biodrivmedlen,

• liten eller ingen statsfinansiell påverkan jämfört med nuvarande system.

Vårt förslag till regeringen ser ut så här:

Inför en reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel. För bensin respektive diesel införs en årligen ökande reduktionsplikt för drivmedelsbolagen att reducera klimatpåverkande utsläpp. Skilda reduktionspliktsnivåer sätts för bensin respektive diesel. Reduktionsplikten kombineras med en sanktionsavgift som är såpass väl tilltagen att det säkerställs att plikten uppfylls.

Reduktionsplikten skapar ett marknadsincitament som sätter ett pris på växthusgasutsläpp och ökar värdet för de biodrivmedel som har högst klimatnytta. Reduktionsplikten innebär ett nytt sätt att prissätta klimatutsläpp inom transportsektorn. Alla drivmedel inom reduktionsplikten beskattas lik­värdigt baserat på energiinnehåll. Systemet kan därmed bli kostnadsneutralt för statskassan jämfört med nuvarande system.

Lägg höginblandade och rena biodrivmedel utanför reduktionsplikten. För att säkra marknaden för höginblandade biodrivmedel, såsom E85, ED95, biogas och ren biodiesel, måste dessa läggas utanför reduktionsplikten för låginblandade biodrivmedel och få fortsatt skattenedsättning, baserad på klimatprestanda. Det kommer att även efter 2020 finnas behov av särskilda styrmedel till dessa biodrivmedel, då de annars riskerar att slås ut från marknaden inom en reduktionsplikt. Full drivmedelsskatt tas normalt ut på de fossila delarna av bränslet.

Med detta förslag åstadkommer vi en kostnads­effektiv styrning mot riksdagens klimatmål, och frikopplar de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler. Vi menar att vi kan göra samma sak i transportsektorn som Sverige redan gjort inom uppvärmning, nämligen att byta ut fossila bränslen till förnybara, minska utsläppen och samtidigt skapa jobb och industriell utveckling i Sverige.

Läs hela artikeln SvD Närningsliv Debatt 7 sep 2016 här.

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Kemivarldenbiotech

Artikel  •  Kemivärlden nr 5  sep 2016

 

Lignin blir bensin efter katalys

Kemivärlden nr 5 2016
Utan Chemrec-projektet hade vi nog inte stått här idag, säger Joseph Samec, forskningschef på RenFuel och docent i organisk kemi vid Stockholms universitet.

-Vår patenterade, katalytiska process transformerar ligninet utan tryck, under kokpunkten, i en energisnål produktion och utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande, kolvätebaserad ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad Lignol som kan behandlas i raffinaderiet istället för fossila kolväten, säger Joseph Samec.

lignol

Läs hela artikeln i Kemivärlden nr 5  sep 2016

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Transportarbetaren

Artikel  •  Transportarbetaren 2 sep 2016 – hela artikeln här.

 

Visst kan skogen ge bränsle

Professor Lars Berglund får mothugg. Skogsråvaror kan användas till biobränsle utan att den viktiga cellulosan förbrukas. Det konstaterar Sven Löchen, vd för ett nystartat företag i branschen.

Sven Löchen leder ett företag som inom ett par år vill lansera en olja som kan vara råmaterial till förnybar bensin och diesel. Men det är inte cellulosa som hans företag använder, utan svartlut som är en restprodukt i massaindustrin.

Miljontals kubikmeter eldas upp i industrin sodapannor varje år och används som billig energikälla i produktionen.

Men svartlut finns i överflöd. Sven Löchens företag vill använda den, utvinna dess lignin och producera en olja som ska kallas Lignol på marknaden. Den kan i sin tur användas som råvara vid framställning av förnybar bensin och diesel.

– Det är inte helt korrekt att drivmedelsindustrin konkurrerar med de många forskare som tar fram nya material ur cellulosa, säger Sven Löchen, vd Renfuel, med en klar passning till professor Lars Berglund vid Wallenberg wood science center (WWSC).

I en intervju med tidningen Dagens Arbete, som Transportarbetaren citerade i tisdags, varnade professorn för att göra bränsle av skogen. Han kallade en sådan utveckling för katastrofal. I stället borde skogen användas för att ta fram nya produkter som bland annat kan ersätta plast, konstaterade Lars Berglund.

Sven Löchen ser inget motsatsförhållande mellan detta och produktionen av alternativa bränslen.

– Vi och andra biodrivmedelsaktörer använder oss inte av cellulosa, utan restprodukten från massaindustrin. När vi tar tillvara svartluten kan massaindustrin öka sin produktion och sina intäkter och därmed lönsamheten.

– Vi kan öka värdet tiofalt på den svartlut vi använder och få en produkt som tränger undan fossil olja och är förnybar.

Produkten Lignol finns ännu inte på marknaden. I början av nästa år startar produktionen på en pilotanläggning i Värmland. Året därpå planeras produktion i större skala.

  • Publicering

    Senast reviderad: 2016-09-02
    av Calle von Scheele

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

RFLogotypWeb    NP_logo_prim

Pressmeddelande   •   11 april 2016 08.00 News Cision

Pulp-Paper-Industry_Application

Framtidens fossilfria drivmedel framställs i Bäckhammar

RenFuel och Nordic Paper har tecknat ett avtal om att bygga en pilotanläggning i Bäckhammar i Värmland för testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har beviljats 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins förnybara restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan ersätta fossil olja och användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka.

– Vår produkt Lignol är nyckeln till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det känns mycket glädjande att äntligen kunna testa produkten i stor skala tack vare samarbetet med Nordic Paper och finansieringen från Energimyndigheten, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.

Pilotanläggningen, som uppförs inne vid Nordic Papers massafabrik i Bäckhammar, beräknas kunna tas i bruk i början av 2017. Faller pilotprojektet väl ut väntar Lignolproduktion i stor skala för att möta efterfrågan på den snabbt växande marknaden för biodrivmedel. Lignol kan i närtid minska beroendet av fossil olja och är ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

– Pappers- och massaindustrin är en viktig länk i bioekonomin. Genom ett sådant här samarbete kan vi på ett konkret sätt bidra till den framväxande fossilfria framtiden. Det känns oerhört positivt, säger Per Bjurbom, vd för Nordic Paper.

En annan viktig länk i kedjan är att det finns raffinaderier som har möjlighet att producera diesel och bensin från Lignol. Preem har sedan 2010 gradvis ställt om sin tillverkning mot förnybara drivmedel genom att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror som tallolja.

– Preem välkomnar RenFuel och Nordic Papers initiativ. En stor utmaning i Sveriges omställning mot ett fossiloberoende är tillgången på hållbara råvaror. Restprodukter från svensk skogsindustri, som lignin, uppfyller mer än väl våra krav på råvarans hållbarhet och lignin finns dessutom tillgängligt i stora volymer. Vi ser fram emot att ta den första volymen Lignol genom våra raffinaderier och tillverka framtidens förnybara bensin och diesel, säger Petter Holland, VD för Preem.

– RenFuels pilotprojekt ligger i linje med Energimyndighetens strategiska prioriteringar inom förnybara drivmedel och kompletterar de forskningsprogram vi nyligen startat kring biodrivmedel, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

 

Om RenFuel

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel.

 

Om Nordic Paper

Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt papper. Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 95%. Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland. Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.

 

Kontakt:

Sven Löchen, vd, RenFuel Telefon: +46 (0)70 680 94 30 E-post: sven.lochen@renfuel.se

Marie Stenquist, kommunikationsansvarig, Nordic Paper Telefon: +46 (0)72 518 97 73
E-post: marie.stenquist@nordic-paper.com

Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem Telefon: +46 (0)70 450 12 22
E-post: helene.samuelsson@preem.se

 

 

S.Lochen

Sven Löchen, VD RenFuel AB. Foto: RenFuel

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

NyTeknikLogo

NYHETER – INNOVATION – INSPIRATION  •  tisdag 2 mars 2016

 

Joseph Samec
Joseph Samec, forskningschef på Ren Fuel. Foto: Jörgen Appelgren

 

Trotsar krisen med bensin från lignin

Av: Torill Kornfeldt
Publicerad 2 mars 2016 06:00

 

Trots oroligheterna i branschen satsar företaget Ren Fuel på sin
metod att göra biobensin och börjar nu bygga en pilotanläggning.

En skål med seg, mörkbrun massa står inne i dragskåpet i ett labb på Uppsala universitet. Det är basen för företaget Ren Fuel, deras viktigaste steg i processen att göra om svartlut från pappersbruken till bensin eller diesel.

– För två år sedan var vi organiska kemister i ett labb, med väldigt lite kunskap eller ödmjukhet kring själva processen att göra det här i större skala. För att lyckas med det har vi fått in väldigt mycket hjälp från Energimyndigheten, säger Joseph Samec, forskningschef på Ren Fuel och docent i organisk kemi vid Stockholms universitet.

Tekniken går ut på att plocka ut lignin från svartlut som är en restprodukt vid tillverkning av papper. Lignin är en stor och komplicerad molekyl som ger träet sin stabilitet. Ren Fuel har tagit fram en kemisk process där ligninet bryts upp och omvandlas till molekyler som är mer lika olja. Resultatet blir den tjocka massan i skålen. Den blandas sedan upp med ungefär hälften olja, till exempel tallolja, för att bli mer lättflytande. Därefter kan den skickas till ett vanligt oljeraffinaderi för att göras om till fossilfri bensin eller diesel.

– Det som skiljer oss från andra är att vi inte försöker göra hela processen från träd till drivmedel, utan hur vi kan passa in i en process som redan finns, säger Joseph Samec.

Nu ska företaget börja bygga upp en pilotanläggning med hjälp av 71 miljoner från Energimyndigheten och ungefär lika mycket privata medel. Det är den största satsningen på biodrivmedel som Energimyndigheten gör just nu. Planen är att kunna sätta i gång med driftstester redan under början av 2017.

– Målet är att kolla att allting fungerar i större skala, och helst vill vi hitta sätt att kemiskt styra processen så att slutresultatet blir mer bensin eller mer diesel, beroende på vad efterfrågan är, säger Joseph Samec.

Trots oroligheterna i branschen har han inte märkt av några större problem att få privat finansiering till företaget.

– Nej, jag tycker att det finns en medvetenhet om att man måste satsa nu. Branschen vet att man står inför en omställning och stora förändringar, även om det inte är klart exakt hur det kommer att bli politiskt, säger Joseph Samec.

Artikeln i Ny Teknik här

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

energimynd

Pilotsatsning på biodrivmedel från lignin


Pressmeddelande 
 •  2015-10-07 10:00 CEST

processind

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget RenFuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara.

– RenFuels pilotprojekt ligger i linje med Energimyndighetens strategiska prioriteringar inom förnybara drivmedel och kompletterar de forskningsprogram vi nyligen startat kring biodrivmedel, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

I pilotprojektet ska lignin från skogsråvara tas ut från massabruk och omvandlas till en olja. Oljan ska sedan användas i ett konventionellt raffinaderi för att omvandlas till förnybar bensin och diesel.

– Vi ser RenFuel och vår teknologi som länken mellan skogsindustri och raffinaderier för en snabb omställning till en fossilfri fordonsflotta. Vår ligninolja, Lignol, ger ett stort bidrag i denna omställning, säger Sven Löchen, VD RenFuel AB.

Denna nya teknik ger massa- och pappersindustrin möjlighet att både bredda och förnya sin produktportfölj, och samtidigt öka produktionskapaciteten i nuvarande processer. Det är ett första steg in i ett teknikområde som på sikt kan användas för fler produkter som till exempel kolfiber, antioxidationsmedel och bindemedel.

Biodrivmedel är nödvändigt för att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta 2050. För att snabbt kunna komma vidare med omställningen behövs biodrivmedel som kan användas i befintliga fordon. För att möta det behovet ser Energimyndigheten forskning om biodrivmedel av lignin som ett prioriterat område.

Vad är lignin?

Lignin är det ämne som fungerar som bindemedel och binder ihop cellulosafibrerna i ved. Det är en biprodukt vid framställning av pappersmassa och kan användas för att producera komplexa aromatiska organiska föreningar.

Kontakter:

Klara Helstad, enhetschef, 016-544 22 93
Jonas Lindmark, handläggare, 016-544 22 94
Sven Löchen, vd Ren Fuel AB, 070-680 94 30

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

 

Presskontakt Energimyndigheten

Presschef                Telefon: 016-5442036

__________________________________________________________________________

 

 

Svensk forskargrupp tillverkar ekologisk bensin och diesel av råvara från skogen

Pressmeddelande  •  29 maj 2015 09.00

 

Docent Joseph Samec och hans forskargrupp vid Uppsala Universitet har utvecklat en världs-unik metod som gör förnybar e-bensin och e-diesel av restprodukter från skogen och som kan göra Sveriges fordonsflotta fossilfri 2030 och oberoende av oljeimport.

Ca 30% av skogen består av lignin. Inom skogsindustrin finns lignin i stora mängder bl a som biprodukt i massaframställning, men fram tills nu har ligninet ett lågt förädlingsvärde som för-bränns till energi i massabruket. Denna biprodukt kan nu med en patenterad katalytisk process omvandlas till ekologisk bioolja kallad lignol. Efter raffinering av lignol får man helt förnybar e-bensin eller e-diesel med lika högt energiinnehåll som fossila drivmedel.

reaktor-På några timmar omvandlar vi ett ton lignin till en kubikmeter lignol med en miljövänlig, mycket energi- och kostnadseffektiv process. Moder jord gör samma sak på miljoner år, men med fossilt resultat, berättar Joseph Samec som tillsammans med Sven Löchen, Dick Carrick, Ernst Ödmansson och Yngve Stade på bioenergiföretaget RenFuel är drivkrafterna bakom innovationen.

– Nu ska en första processanläggning byggas för att i större volymer förädla lignin från skogsindustrin till lignol, säger vd Sven Löchen. Lignolens uppbyggnad och energiinnehåll är jämförbar med fossil olja och raffinerad blir den förnybar och hållbar e-bensin eller e-diesel som passar in i dagens infrastruktur och befintlig fordonspark utan några extra investeringar eller tekniska modifieringar – alla bensin- och dieselfordon som kör på drivmedel av lignol blir miljöbilar.

Den svenska skogsindustrin får med RenFuels innovation ut ett högre värde på skogsråvaran, höjd produktionskapacitet genom minskad svartlutshantering och möjlighet att diversifiera massabruket till ett bioraffinaderi och därmed förädla 30% mer av trädet än man gör idag.

– Med RenFuels teknik kan nu massaindustrin minska Sveriges beroende av importerad, ändlig fossil olja då volymen av lignin enbart från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges totala drivmedelsbehov, säger Dick Carrick, styrelseordförande med mångårigt förflutet inom skogsindustrin. Investeringarna som behövs här är relativt små och återbetalningstiden mycket kort. Sverige har nu mer skog än någonsin och tillväxten fortsätter, så hållbara skogstillgångar till drivmedel kommer att finnas under all framtid.

– Det här låter ju för bra för att vara sant, men det fungerar. Det ger Sverige en realistisk och kostnadseffektiv möjlighet att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 och kan på sikt göra Sverige oberoende av oljeimport vare sig från Ryssland eller Mellanöstern. Vi har tekniken och är klara att komma igång – nu hänger det på politiken och införandet av kvotplikt för att 2030-målen ska kunna uppnås, avslutar Sven Löchen.

Kontakt:

Sven Löchen, vd RenFuel AB
070-680 94 30
sven.lochen@renfuel.se

__________________________________________________________________________

 

 

Framtiden är här – nu kan skogen ge grön bensin och diesel

Nyhet från Skogsaktuellt  •  2015-05-07

 

Nu ska en ny sorts processanläggning byggas. Detta för att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja – vilket kan ge bättre lönsamhet för skogsägare och bidra till att lösa samhällets miljöproblem. Bakom detta ligger Bioenergiföretaget RenFuel.

– Lignol är en bioolja som gör alla bensin- och dieselfordon till miljöbilar, säger Sven Löchen, vd vid bio­energiföretaget RenFuel.

Docent Joseph Samec och hans forskargrupp vid RenFuel har utvecklat en metod att göra bensin och diesel av skogens restprodukter.

SvenLignol– Lignol är en bioolja som raffineras till grön bensin och diesel. Den har liknande uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som fossil olja och passar in i dagens distributionssystem. Lignol gör alla bensin- och dieselfordon till miljöbilar, säger Sven Löchen, vd vid RenFuel.

Lignol utvecklas från lignin, som finns i alla träd och växter och har ett högt energiinnehåll, men som fram till nu haft ett lågt förädlingsvärde. Lignin finns i stora mängder som biprodukt i skogsindustrin och massaprocessen.

Sven Löchen visar upp lignol.  – För skogsindustrin medverkar vår lösning till högre värde på råvaran, höjd produktionskapacitet genom minskad svartlutshantering, samt möjligheten att diversifiera verksamheten till ett bioraffinaderi genom att tillvarata större delen av trädet för förädling, säger Sven Löchen. Foto: RenFuel

 

– Detta överskott kan omvandlas till lignol. Det är miljövänligt, etiskt och energieffektivt. Moder jord gör samma sak på miljoner år, med fossilt resultat. Vår katalytiska process omvandlar lignin till hållbar lignol på några timmar. Ett ton lignin blir en kubikmeter flytande lignol, berättar Sven Löchen, som tillsammans med bland annat Joseph Samec, Dick Carrick och Yngve Stade är drivkrafterna bakom detta.

UTVECKLINGS­MÖJLIGHET FÖR MASSABRUK

Lignol framställs genom katalytisk omvandling av lignin till ett flytande kolväte och efter bearbetning i raffinaderi blir det 100 procent förnybar bensin eller diesel, vilken kan användas i befintlig fordonspark utan teknisk modifiering.

– Att bygga upp en anpassad industriprocess för detta innebär en investering på ca 200 miljoner kronor, men det är en investeringsnivå som inte är främmande för massabruk. En ny sodapanna kostar enorma pengar, men uttaget av lignin innebär en minskad belastning av sodapannan och som ger möjlig kapacitetsökning för massaproduktion, menar Sven Löchen.

Han menar att massaindustrin har stora möjligheter att utvecklas.

– Återbetalningstiden är några få år för massabruket, i bland kortare än så, säger Sven Löchen.

Lignin är det dominerande ämnet i svartlut, vilket används för att elda i sodapannor och generera energi till bruket. Lignin finns i mycket stora mängder inom massaindustrin.

– Det är en ofullständigt utnyttjad biprodukt med idag ett lågt förädlingsvärde. Volymen av lignin från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges drivmedelsbehov. Energivärdet på ligninråvara som genereras i sodapannan är 250 kronor/ton, medan värde på lignol är 8 000 kronor/kubikmeter, menar Sven Löchen.

FÖRDELAR FÖR SKOGSÄGARE

RenFuel fungerar som en länk mellan skogsindustrin och raffinaderi­branschen. Företaget har forskare och laboratorier i Uppsala, i nära anslutning till biokemisk forskning, samt i produktionsmiljö i anslutning till massabruk.

Nu ska produktionen skalas upp i en större pilotanläggning i anslutning till ett massabruk innan kommersiell tillverkning kommer igång.

– Vår bedömning är att på några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin. Biodrivmedel är idag det enda realistiska sättet att nå en fossilfri fordonsflotta 2030 men initialt behövs politiskt insikt och handling, säger Sven Löchen.

Det svenska transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att bättre tillvarata den svenska skogsråvaran kan bidra till att klara Sveriges miljömål, bland annat en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

– Lignol kan snart öka lönsamheten för massabruk och raffinaderier, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen. Handels­balansen stärks med minskat import­beroende av ändlig ­fossil olja, säger Sven Lötchen.

Hur påverkar er innovation skogsägarna?

– Skogsbrukarna har mött en konjunktur där de mekaniska massabruken minskar i omfattning, därför att de levererar i huvudsak tidningspapper. Det betyder minskat behov av virke för mekanisk massa, men då kan det virket flyttas till det ökade behovet av den kemiska massaindustrin, där kapaciteten ökar. Tror skogliga uttaget ökar på sikt, när allt mer gröna drivmedel efterfrågas och skogsindustrin maximerar sina sodapannor. Uttaget av grot kommer exempelvis att öka, vilket höjer värdet på grot, menar Sven Löchen.

KLIMATNYTTA MED LIGNOL

 Medför inget koldioxidutsläpp, enligt vedertagen definition.

► Den katalytiska processen är energisnål och sker under milda reaktionsbetingelser och genererar inga utsläpp, avfall eller giftiga ämnen.

► Innovation och process möjliggör storskalig och mycket hög produktion av ligninolja och därmed gröna biodrivmedel.

► Slutprodukten i form av grön bensin eller diesel kan fullt ut användas som ”drop-in fuel”, både som låginblandad och höginblandad bensin och diesel i dagens fordonspark, distributionssystem och övrig infrastruktur, utan några modifikationer.

► Alla nu rullande fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar.

Micael Goth
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

__________________________________________________________________________

 

 

Låt inte de förnybara landvinningarna krascha

 

Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 8.44

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

Avsaknad av lång­sik­ti­ga spel­reg­ler lägger en våt filt över viljan att investera i biobräns­le­in­no­va­tio­ner, skriver Sven Löchen, vd RenFuel, och  Mattias Goldman, vd tan­kes­med­jan Fores.

Kli­ma­tut­maningar­na är ständigt i fokus, inte minst nu när ener­gi­kom­mis­sio­nen inleder arbetet med att ta fram en lösning för svensk framtida energi. El­pro­duk­tio­nen står i centrum för den ener­gi­po­li­tis­ka drag­kam­pen trots att Sverige redan har en i princip kli­mat­ne­u­tral el­pro­duk­tion. Att väg­tra­fi­ken är den stora kli­mat­bo­ven har närmast hamnat i skuggan. Med ett allt lägre fossilt oljepris och avsaknad av lång­sik­ti­ga spel­reg­ler lägger en våt filt över viljan att investera i de biobräns­le­in­no­va­tio­ner som är för­ut­sätt­ning­ar­na för att nå en fossilfri for­dons­flot­ta.

Det finns dock redan en världs­u­nik svensk upptäckt som kan göra Sverige oberoende av fossila drivmedel – men politiken som möjliggör detta saknas fort­fa­ran­de. Man behöver inte utreda den här delen av ener­gi­po­li­ti­ken yt­ter­li­ga­re; allt finns redan i FFF-ut­red­ning­en (FossilFri For­dons­flot­ta) som kom för ett år sedan. Vad som behövs är ett tydligt politisk ställ­nings­ta­gan­de om lång­sik­ti­ga och stabila spel­reg­ler så att vi vet att det finns en marknad för pro­duk­tion.

Sedan 2009 har ett fors­kar­lag under ledning av docent Joseph Samecvid vid Uppsala Universitet utvecklat en ka­ta­ly­tisk process vilken omvandlar skogens lignin till raf­fi­ner­bar bioolja. Forsk­ning­en har re­sul­te­rat i flera svenska och in­ter­na­tio­nel­la patent. Cirka 30 procent av skogens träd består av lignin och Sverige har 25 procent mer skog än för 25 år sedan och både tillväxt och av­verk­ning fort­sät­ter att öka i en hållbar balans. Inom skogs­in­du­stri och massabruk är lignin en biprodukt som finns i så stora volymer att det omvandlat till lignol, kan ersätta fossila drivmedel inom över­skåd­lig tid. Forsk­nings- och ut­veck­lings­pro­jek­tet är fi­nan­si­e­rat med stöd av bland annat Ener­gi­myn­dig­he­ten och privat kapital.

I en ka­ta­ly­tisk och mil­jö­vän­lig process blir lignin till en bioolja på bara några timmar. Denna bioolja, kallad lignol, är kemiskt identisk med den nuvarande fossila oljan, lignol kan därmed raf­fi­ne­ras till för­ny­el­se­bar bensin och diesel som sen kan tankas i alla bensin- och die­sel­for­don som då blir mil­jö­bi­lar – till samma pris som fossilt och kan användas direkt i nuvarande for­donspark utan att bilar och motorer behöver byggas om eller bytas ut. Det naturen gör på mil­jon­tals år är nu möjligt att med katalys göra på några timmar. Produkten är dessutom framtagen på ett etiskt och hållbart sätt. Kon­su­men­ten vet att oljan kommer från Sveriges skogar, snarare än globala fossila ol­je­flö­den.

Nu ska pro­duk­tio­nen av lignol skalas upp i en större pi­lotan­lägg­ning som ska vara i drift 2016, därefter kan kom­mer­si­ell till­verk­ning komma igång. Därför behövs politisk insikt och handling för att snabbt nå moment och kraft för att i närtid möj­lig­gö­ra för svensk spetstek­no­lo­gi inom grön kemi kunna kon­kur­re­ra med globala konglo­me­rat av etablerad fossil driv­me­dels­in­du­stri vilka idag seglar i medvind tack vare ett allt lägre rå­ol­je­pris på världs­mark­na­den.

Mål­sätt­ning­en är att inom några år suc­ces­sivt kunna ersätta fossil olja, diesel och bensin med helt förnybara kopior. Men det krävs snabbt tydliga, lång­sik­ti­ga spel­reg­ler för att våga investera.

Ut­ma­ning­en för re­ge­ring­en är nu att gå från ord till handling och göra det möjligt för svensk mil­jö­tek­nik att etablera sig och utvecklas. Här finns chansen att utveckla skogs­in­du­strin på en ny marknad med stor potential när fossila bränslen ska fasas ut. Sveriges lång­sik­ti­ga ekonomi gynnas av att värdet på landets skogar utvecklas då 30 procent yt­ter­li­ga­re av trädet tas tillvara i en kraftigt vär­de­hö­jan­de pro­duk­tion.

Sverige har god tradition av att vara världs­le­dan­de inom mil­jö­tek­nik. Frågan till ener­gi­mi­nis­ter Ibrahim Baylan (S) är: antar re­ge­ring­en ut­ma­ning­en att ge bio­driv­me­dels­in­du­strin lång­sik­ti­ga och goda villkor och därmed Sverige en fossilfri for­dons­flot­ta, bättre klimat och en stärkt by­tes­ba­lans i takt med att ol­je­be­ro­en­det fasas ut?

Sven Löchen, vd RenFuel AB
Mattias Goldman, vd för tan­kes­med­jan Fores med 2030-sek­re­ta­ri­a­tet

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Mats Odell går in i styrelsen för RenFuel AB som kan göra Sverige oberoende av fossila drivmedel

 

Pressmeddelande  •  2014-12-11 08:04 CET

matsodell2

Tidigare finansmarknadsministern och ordföranden i Riksdagens näringsutskott,
kristdemokraten Mats Odell, går in i styrelsen för RenFuel AB. Detta svenska bolag har gjort en genombrytande upptäckt om hur man omvandlar skogens lignin till
förnybar bensin och diesel.

RenFuels världspatenterade innovation omvandlar skogens lignin till bioolja. I en katalytisk, energisnål, miljövänlig process blir ett ton lignin en kubik ligninolja på bara några timmar. Ligninoljan kallad lignol, raffineras till grön bensin och diesel som sen kan tankas i alla bensin- och dieselfordon. Alla fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar – och till samma pris som fossilt.

– Det låter ju nästan för bra för att vara sant, men det fungerar. Det naturen gör på miljontals år görs här på några timmar. Nu ska produktionen skalas upp i en större pilotanläggning som ska vara i drift om ett år, därefter kan kommersiell tillverkning komma igång. Nu hänger det mest på politikerna och det långsiktiga regelverk som alla väntar på. Med rätt politik kan Sverige i relativ närtid bli oberoende av ändliga fossila drivmedel och på sikt t o m bli en nettoexportör av hållbara biodrivmedel, säger Mats Odell.

– Det är roligt att få hälsa Mats Odell välkommen till RenFuel, säger Dick Carrick, styrelseordförande. Mats är kunnig och väl insatt i framtidens industri- och energifrågor. Sveriges mål att nå en fossilfri fordonsflotta 2030 är en sådan fråga och där vi kan bidra till en lösning. Hans erfarenheter från både riksdag och regering är ovärderliga för oss nu när företaget går in i nästa fas.

Ca 30 % av skogens träd består av lignin och Sverige har 25 % mer skog än för tjugofem år sedan och både tillväxt och avverkning fortsätter att öka i balans. Inom skogsindustri och massabruk är lignin en biprodukt som finns i så stora volymer att det omvandlat till lignol kan ersätta våra fossila drivmedel.

– Svensk skogsindustri får med RenFuels innovation nya intäktsmöjligheter, nya arbetstillfällen skapas och handelsbalansen förstärks med minskat importberoende av ändlig fossil olja. Då lignol är CO2 -neutralt löser vi drivmedlens klimatpåverkan. På sikt kan lignin och lignol bli globala handelsvaror då de flesta massabruk i världen också kan investera i RenFuels teknik, avslutar vd Sven Löchen.

 

KONTAKT

Andia Gemsjö, presskontakt hos Mats Odell

070-422 75 83

mats.odell@renfuel.se

 

Sven Löchen, vd RenFuel AB

070-680 94 30

sven.lochen@renfuel.se

 

RenFuel AB är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att minska världens beroende av ändlig fossil olja och ersätta fossila drivmedel med förnybar bensin och diesel.

RenFuels ligninolja LIGNOL – skapar standard för alla ligninoljor och har liknande uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja. Raffinerad till grön bensin och diesel är den ett ”drop-in fuel” för både låg- och höginblandade biodrivmedel för befintliga distributionssystem och fordonsparker.

 

renfuel.se

info@renfuel.se