Teknik

lignol

Katalys på lignin gör Sverige oberoende av fossila drivmedel…

Vår innovation gör grön bensin och diesel av skogens och jordbrukens restprodukter. Vi fokuserar på storskalig utveckling av 2:a generationens biodrivmedel baserad på växtfiber, en lågutnyttjad biprodukt från jordbruks- och skogsindustrin med ett idag lågt förädlingsvärde – men med högt energiinnehåll.

Lignin-klumpVäxtfiber, vedämne eller dess riktiga namn – Lignin – är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Mellan 10-40% av all växtlighet i naturen består av lignin. Lignin har högt energivärde – i träd >50% av totala energiinnehållet.

Lignin spelar en viktig roll i kolets kretslopp då det binder koldioxid i atmosfären vid bildandet av vedämnet i växterna.

Lignin är det dominerande ämnet i svartlut. Svartlut finns i mycket stora mängder inom massaindustrin och är en ofullständigt utnyttjad biprodukt med ett idag lågt förädlingsvärde. Svartluten används för att elda i sodapannor och generera energi till bruket. Volymen av lignin från svartluten, vilket logistiskt hanteras inom massaprocessen i landet, har ett energiinnehåll som motsvarar 70% av Sveriges drivmedelsbehov.
Vår innovation och spetsteknologi kan i närtid omvandla denna biprodukt till en förnybar grön bensin och diesel till konkurrerande kostnad och därmed ett mycket högt förädlingsvärde.

Med det överskott av lignin som finns i våra massabruk kan vi halvera Sveriges beroende av fossila drivmedel…

Tills nu har denna energiresurs i huvudsak eldats upp och inte kunnat förädlas. Tack vare korsbefruktning mellan beprövad teknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik, så kan vi nu med katalytisk process förädla lignin till en hållbar, CO2-neutral, flytande bio-olja.

RFProcessVår patenterade katalytiska process bryter ned ligninet utan tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion och utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande kolvätebaserad katalytisk ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad lignol.

Vår process omvandlar lignin till hållbar lignol på timmar – ett ton lignin blir en kubik lignol.
 Moder jord gör samma sak på miljoner år – med fossilt resultat.

lignolCLO

Sammanfattande klimatnytta

• Vår produkt, lignol medför inget CO2 påslag (enl. vedertagen definition)
• Vår katalytiska process är energisnål och sker under milda reaktions-betingelser och genererar inga utsläpp, avfall eller giftiga ämnen
• Vår råvara lignin finns i mycket stora mängder och är en etiskt problemfri restprodukt
• Vår innovation och process möjliggör storskalig produktion av ligninolja lignol och därmed gröna biodrivmedel – både bensin och diesel.
• Slutprodukten i form av grön bensin eller diesel kan fullt ut användas som ”drop-in fuel” både som låginblandad och höginblandad bensin och diesel i dagens fordonspark,
distributionssystem och övrig infrastruktur utan några modifikationer eller nyinvesteringar.
• Lignol ger Sverige en realistisk möjlighet att nå målet med en fossilfri fordonsflotta 2030.
• Alla nu rullande fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar.