Teknik

lignol

Katalys på lignin gör Sverige oberoende av fossila drivmedel…

Vår innovation gör grön bensin och diesel av skogens och jordbrukens restprodukter. Vi fokuserar på storskalig utveckling av 2:a generationens biodrivmedel baserad på växtfiber, en lågutnyttjad biprodukt från jordbruks- och skogsindustrin med ett idag lågt förädlingsvärde – men med högt energiinnehåll.

Lignin-klumpVäxtfiber, vedämne eller dess riktiga namn – Lignin – är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Mellan 10-40% av all växtlighet i naturen består av lignin, i träd drygt 30%. Lignin har högt energivärde – i träd över 50% av det totala energiinnehållet.

Lignin spelar en viktig roll i kolets kretslopp då det binder koldioxid i atmosfären vid bildandet av vedämnet i växterna. Fossil olja består av träd från dinosauriernas tid.

Lignin är det dominerande ämnet i svartlut som finns i mycket stora mängder inom massaindustrin. Svartlut är en ofullständigt utnyttjad biprodukt med ett lågt förädlingsvärde och eldas i sodapannor för att generera energi till bruken. Det överskott av lignin som inte behövs på bruken har ett energiinnehåll som motsvarar ca 70% av Sveriges drivmedelsbehov.
Vår innovation och spetsteknologi kan i närtid omvandla denna biprodukt till en förnybar grön bensin och diesel till konkurrerande kostnad och därmed till ett mycket högre förädlingsvärde än att elda upp det.

Med det överskott av lignin som finns i våra massabruk kan vi halvera Sveriges beroende av fossila drivmedel…

Tills nu har denna energiresurs i huvudsak eldats upp och inte kunnat förädlas. Tack vare korsbefruktning mellan beprövad teknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik, så kan vi nu med unik katalytisk process förädla lignin till en hållbar, CO2-neutral, flytande bio-olja.

RFProcessVår patenterade katalytiska process bryter ned ligninet utan tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion och utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande kolvätebaserad katalytisk ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad lignol.

Vår process omvandlar lignin till hållbar lignol på timmar – ett ton lignin blir en kubik lignol.
 Moder jord gör samma sak på miljontals år – med fossilt resultat.

 

Sammanfattande klimatnytta

• Vår produkt, lignol medför inget CO2 påslag (enl. vedertagen definition)
• Vår katalytiska process är energisnål och sker under milda reaktions-betingelser och genererar inga utsläpp, avfall eller giftiga ämnen
• Vår råvara lignin finns i mycket stora mängder och är en etiskt problemfri restprodukt
• Vår innovation och process möjliggör storskalig produktion av ligninolja lignol och därmed gröna biodrivmedel – både bensin och diesel liksom flygfotogen.
• Slutprodukten i form av grön bensin eller diesel kan fullt ut användas som ”drop-in fuel” både som låginblandad och höginblandad bensin och diesel i dagens fordonspark,
distributionssystem och övrig infrastruktur utan några modifikationer eller nyinvesteringar.
• Lignol ger Sverige en realistisk möjlighet att nå målet med en fossilfri fordonsflotta 2030.
• Alla nu rullande fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar.