Teknik tillverkning Lignol®

lignol

Katalys på lignin gör Sverige oberoende av fossila drivmedel…

Vi utvecklar storskalig tillverkning av biodrivmedel baserad på växtfiber – lignin. Vår innovation omvandlar lignin till en flytande ligninolja – lignol – som raffineras till bio-bensin och bio-diesel och som helt kan ersätta eller blandas i fossila drivmedel.

Växtfiber, vedämne eller dess riktiga namn – lignin – är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Mellan 10-40% av all växtlighet i naturen består av lignin, i träd drygt 30%. Lignin har högt energivärde – i träd över 50% av det totala energiinnehållet. Ca 7-8 milj ton lignin eldas varje år i massabruken.

Lignin spelar en viktig roll i kolets kretslopp då det binder koldioxid i atmosfären vid bildandet av vedämnet i växterna. Fossil olja består av lignin av träd och växter från dinosauriernas tid.

 

Med det överskott av lignin som finns i våra massabruk kan vi halvera Sveriges beroende av fossila drivmedel…

Svartlut är en biprodukt vid massatillverkning som idag har ett lågt förädlingsvärde och eldas i massabrukens sodapannor för att generera energi. Det finns enorma mängder svartlut inom massaindustrin och över hälften, 7-8 milj ton, består av lignin. 2-3 milj ton lignin beräknas kunna utvinnas ur svartluten.

Det överskott av lignin som inte behövs på massabruken har ett energiinnehåll som motsvarar ca 70% av Sveriges drivmedelsbehov.

 

Vår process omvandlar lignin till hållbar lignol på timmar – ett ton lignin blir en kubik lignol.
 Moder jord gör samma sak på miljontals år – med fossilt resultat…

Vår innovation och spetsteknologi grundar sig på beprövad teknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik. Med en unik patenterad katalytisk, energisnål process utan tryck, under kokpunkten, utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter, omvandlas på några timmar ett ton lignin i fast form till en kubik flytande ligninolja.

RFProcess

Resultatet blir en flytande kolvätebaserad katalytisk ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad Lignol, som sedan levereras till raffinaderier där lignolen raffineras till bio-bensin och bio-diesel, på samma sätt som vanlig fossil råolja.

Se här hur Preem investerar i lignol för att göra Sveriges fordonflotta fossilfri: