Framtiden är redan här...

LIGNOL® gör alla fordon till miljöbilar.

Biodrivmedel är det mest realistiska alternativet att nå en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel 2030...

Det enskilt snabbaste, mest effektiva och realistiska alternativet att nå en fossilfri fordonsflotta, är att så fort som möjligt fasa ut de fossila drivmedlen och ersätta dem med biodrivmedel. Biodrivmedel minskar direkt CO2-påslaget från alla våra fossila fordon. Lignol ger över 90% CO2-reduktion.

Problemet är att det inte finns tillräckligt med klimat- och kostnadseffektiva biodrivmedel. Ingen driftform kan ensam klara målet och det tar minst 17-20 år att byta ut dagens alla fordon och bygga om infrastruktur till andra driftformer som el och bio-gas, om vi ska klara det utan orealistiska kostnader och negativ miljöpåverkan. Men nu lanserar RenFuel en snabb och realistisk lösning med biodrivmedel tillverkat av skogens lignin.

Vår världsunika innovation omvandlar lignin till ligninolja – LIGNOL – som är en bio-olja som raffineras till biodrivmedel med mycket hög klimateffekt. Med detta gröna ”drop-in drivmedel” utnyttjar vi dagens väl fungerande infrastruktur för flytande drivmedel och nuvarande fordonsflotta och får en direkt positiv klimatpåverkan.

RenFuel har redan investerat över 200 mkr för att i närtid leverera lignol för raffinering till bio-bensin och bio-diesel. Produktionen av lignol har bara börjat och 1Q 2021 startar leveranserna i stor skala och fler anläggningar planeras att startas inom kort.

lignin

Gröna drivmedel av lignol ersätter ändlig fossil
bensin och diesel...

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Kolet i råvarorna till biodrivmedel växer på jordens yta och ingår i jordens naturliga kolcykel och biodrivmedel ökar därför inte COi atmosfären. Fossila råvaror ligger instänga långt ned under jordytan och där ökar de inte CO2-koncentrationen i atmosfären, så där bör de få ligga kvar.

Endast 15% av biodrivmedlen produceras nu i Sverige. 85% importeras och består av rest- och avfallsråvaror och olja från grödor. Nära 1/4 av all HVO som används som bio-diesel i Sverige är grödobaserad och kommer i huvudsak från Indonesien och Malaysia. 

Lignol är en etiskt problemfri bio-olja från restråvaror med hög klimateffekt och kommer i närtid att markant öka vår inhemska produktion av  biodrivmedel.

Biodrivmedel är det snabbaste och mest realistiska alternativet...

Transportsektorn står för 1/3 av våra CO2-utsläpp…

Diesel har redan en större del iblandning av bio-diesel (27%) medan bensin har en mindre iblandning av etanol (6%). Hittills har etanol varit det enda biodrivmedlet att blanda i fossil bensin. Med lignol får vi nu en ny möjlighet att blanda i en allt större andel bio-bensin.

Av totalt 53,8 miljoner ton CO-utsläpp 2017, kom 1/3 från transportsektorn. 0,7% resp 0.9% från sjöfart och inrikesflyget och vägtransporter 31%, varav diesel 18,3% och bensin 12,7%.

Av totalt ca 10 milj kbm drivmedel totalt, var drygt 1 900 000 kbm biodrivmedel (20%). Endast 15 procent av allt biodrivmedel (i huvudsak etanol) producerades i Sverige. 85 procent importerades och var till största delen HVO och FAME båda för iblandning i diesel. 

Källa: Naturvårdsverket & SPBI

 Gröna mål för transportsektorn...

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen anslutit sig till FN:s så kallade 2-gradersmål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sveriges nya klimatpolitik antogs i juni 2009 och transportsystemet ska stegvis öka energieffektiviteten och bryta fossilberoendet. Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 1 januari 2018 slår fast att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent 2010-2030.

Kvotplikt har införts fr o m juli 2018 vilket betyder att myndigheterna kommer att kräva att en allt större andel biodrivmedel ska blandas i de fossila drivmedlen. Utsläppen ska 2030 ha minskat med 70% jämfört med 2010 och biodrivmedlens andel ska då vara minst 40%.

Bio-bensin och bio-diesel av lignol kommer fylla en stor del detta behov.