Framtiden är här – nu kan skogen ge grön bensin och diesel

biodrivmedel
Nu ska en ny sorts processanläggning byggas. Detta för att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja – vilket kan ge bättre lönsamhet för skogsägare och bidra till att lösa samhällets miljöproblem. Bakom detta ligger Bioenergiföretaget RenFuel.
– Lignol är en bioolja som gör alla bensin- och dieselfordon till miljöbilar, säger Sven Löchen, vd vid bio­energiföretaget RenFuel.

Docent Joseph Samec och hans forskargrupp vid RenFuel har utvecklat en metod att göra bensin och diesel av skogens restprodukter.

SvenLignol
Sven Löchen visar upp lignol.  – För skogsindustrin medverkar vår lösning till högre värde på råvaran, höjd produktionskapacitet genom minskad svartlutshantering, samt möjligheten att diversifiera verksamheten till ett bioraffinaderi genom att tillvarata större delen av trädet för förädling, säger Sven Löchen. Foto: RenFuel

– Lignol är en bioolja som raffineras till grön bensin och diesel. Den har liknande uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som fossil olja och passar in i dagens distributionssystem. Lignol gör alla bensin- och dieselfordon till miljöbilar, säger Sven Löchen, vd vid RenFuel.

Lignol utvecklas från lignin, som finns i alla träd och växter och har ett högt energiinnehåll, men som fram till nu haft ett lågt förädlingsvärde. Lignin finns i stora mängder som biprodukt i skogsindustrin och massaprocessen.

 

– Detta överskott kan omvandlas till lignol. Det är miljövänligt, etiskt och energieffektivt. Moder jord gör samma sak på miljoner år, med fossilt resultat. Vår katalytiska process omvandlar lignin till hållbar lignol på några timmar. Ett ton lignin blir en kubikmeter flytande lignol, berättar Sven Löchen, som tillsammans med bland annat Joseph Samec, Dick Carrick och Yngve Stade är drivkrafterna bakom detta.

UTVECKLINGS­MÖJLIGHET FÖR MASSABRUK

Lignol framställs genom katalytisk omvandling av lignin till ett flytande kolväte och efter bearbetning i raffinaderi blir det 100 procent förnybar bensin eller diesel, vilken kan användas i befintlig fordonspark utan teknisk modifiering.

– Att bygga upp en anpassad industriprocess för detta innebär en investering på ca 200 miljoner kronor, men det är en investeringsnivå som inte är främmande för massabruk. En ny sodapanna kostar enorma pengar, men uttaget av lignin innebär en minskad belastning av sodapannan och som ger möjlig kapacitetsökning för massaproduktion, menar Sven Löchen.

Han menar att massaindustrin har stora möjligheter att utvecklas.

– Återbetalningstiden är några få år för massabruket, i bland kortare än så, säger Sven Löchen.

Lignin är det dominerande ämnet i svartlut, vilket används för att elda i sodapannor och generera energi till bruket. Lignin finns i mycket stora mängder inom massaindustrin.

– Det är en ofullständigt utnyttjad biprodukt med idag ett lågt förädlingsvärde. Volymen av lignin från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges drivmedelsbehov. Energivärdet på ligninråvara som genereras i sodapannan är 250 kronor/ton, medan värde på lignol är 8 000 kronor/kubikmeter, menar Sven Löchen.

FÖRDELAR FÖR SKOGSÄGARE

RenFuel fungerar som en länk mellan skogsindustrin och raffinaderi­branschen. Företaget har forskare och laboratorier i Uppsala, i nära anslutning till biokemisk forskning, samt i produktionsmiljö i anslutning till massabruk.

Nu ska produktionen skalas upp i en större pilotanläggning i anslutning till ett massabruk innan kommersiell tillverkning kommer igång.

– Vår bedömning är att på några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin. Biodrivmedel är idag det enda realistiska sättet att nå en fossilfri fordonsflotta 2030 men initialt behövs politiskt insikt och handling, säger Sven Löchen.

Det svenska transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att bättre tillvarata den svenska skogsråvaran kan bidra till att klara Sveriges miljömål, bland annat en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

– Lignol kan snart öka lönsamheten för massabruk och raffinaderier, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen. Handels­balansen stärks med minskat import­beroende av ändlig ­fossil olja, säger Sven Lötchen.

Hur påverkar er innovation skogsägarna?

– Skogsbrukarna har mött en konjunktur där de mekaniska massabruken minskar i omfattning, därför att de levererar i huvudsak tidningspapper. Det betyder minskat behov av virke för mekanisk massa, men då kan det virket flyttas till det ökade behovet av den kemiska massaindustrin, där kapaciteten ökar. Tror skogliga uttaget ökar på sikt, när allt mer gröna drivmedel efterfrågas och skogsindustrin maximerar sina sodapannor. Uttaget av grot kommer exempelvis att öka, vilket höjer värdet på grot, menar Sven Löchen.

KLIMATNYTTA MED LIGNOL

► Medför inget koldioxidutsläpp, enligt vedertagen definition.

► Den katalytiska processen är energisnål och sker under milda reaktionsbetingelser och genererar inga utsläpp, avfall eller giftiga ämnen.

► Innovation och process möjliggör storskalig och mycket hög produktion av ligninolja och därmed gröna biodrivmedel.

► Slutprodukten i form av grön bensin eller diesel kan fullt ut användas som ”drop-in fuel”, både som låginblandad och höginblandad bensin och diesel i dagens fordonspark, distributionssystem och övrig infrastruktur, utan några modifikationer.

► Alla nu rullande fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar.

Micael Goth
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se