Låt inte de förnybara landvinningarna krascha

sven löchen
Avsaknad av lång­sik­ti­ga spel­reg­ler lägger en våt filt över viljan att investera i biobräns­le­in­no­va­tio­ner, skriver Sven Löchen, vd RenFuel, och Mattias Goldman, vd tan­kes­med­jan Fores.

Kli­ma­tut­maningar­na är ständigt i fokus, inte minst nu när ener­gi­kom­mis­sio­nen inleder arbetet med att ta fram en lösning för svensk framtida energi. El­pro­duk­tio­nen står i centrum för den ener­gi­po­li­tis­ka drag­kam­pen trots att Sverige redan har en i princip kli­mat­ne­u­tral el­pro­duk­tion. Att väg­tra­fi­ken är den stora kli­mat­bo­ven har närmast hamnat i skuggan. Med ett allt lägre fossilt oljepris och avsaknad av lång­sik­ti­ga spel­reg­ler lägger en våt filt över viljan att investera i de biobräns­le­in­no­va­tio­ner som är för­ut­sätt­ning­ar­na för att nå en fossilfri for­dons­flot­ta.

Det finns dock redan en världs­u­nik svensk upptäckt som kan göra Sverige oberoende av fossila drivmedel – men politiken som möjliggör detta saknas fort­fa­ran­de. Man behöver inte utreda den här delen av ener­gi­po­li­ti­ken yt­ter­li­ga­re; allt finns redan i FFF-ut­red­ning­en (FossilFri For­dons­flot­ta) som kom för ett år sedan. Vad som behövs är ett tydligt politisk ställ­nings­ta­gan­de om lång­sik­ti­ga och stabila spel­reg­ler så att vi vet att det finns en marknad för pro­duk­tion.

Sedan 2009 har ett fors­kar­lag under ledning av docent Joseph Samecvid vid Uppsala Universitet utvecklat en ka­ta­ly­tisk process vilken omvandlar skogens lignin till raf­fi­ner­bar bioolja. Forsk­ning­en har re­sul­te­rat i flera svenska och in­ter­na­tio­nel­la patent. Cirka 30 procent av skogens träd består av lignin och Sverige har 25 procent mer skog än för 25 år sedan och både tillväxt och av­verk­ning fort­sät­ter att öka i en hållbar balans. Inom skogs­in­du­stri och massabruk är lignin en biprodukt som finns i så stora volymer att det omvandlat till lignol, kan ersätta fossila drivmedel inom över­skåd­lig tid. Forsk­nings- och ut­veck­lings­pro­jek­tet är fi­nan­si­e­rat med stöd av bland annat Ener­gi­myn­dig­he­ten och privat kapital.

I en ka­ta­ly­tisk och mil­jö­vän­lig process blir lignin till en bioolja på bara några timmar. Denna bioolja, kallad lignol, är kemiskt identisk med den nuvarande fossila oljan, lignol kan därmed raf­fi­ne­ras till för­ny­el­se­bar bensin och diesel som sen kan tankas i alla bensin- och die­sel­for­don som då blir mil­jö­bi­lar – till samma pris som fossilt och kan användas direkt i nuvarande for­donspark utan att bilar och motorer behöver byggas om eller bytas ut. Det naturen gör på mil­jon­tals år är nu möjligt att med katalys göra på några timmar. Produkten är dessutom framtagen på ett etiskt och hållbart sätt. Kon­su­men­ten vet att oljan kommer från Sveriges skogar, snarare än globala fossila ol­je­flö­den.

Nu ska pro­duk­tio­nen av lignol skalas upp i en större pi­lotan­lägg­ning som ska vara i drift 2016, därefter kan kom­mer­si­ell till­verk­ning komma igång. Därför behövs politisk insikt och handling för att snabbt nå moment och kraft för att i närtid möj­lig­gö­ra för svensk spetstek­no­lo­gi inom grön kemi kunna kon­kur­re­ra med globala konglo­me­rat av etablerad fossil driv­me­dels­in­du­stri vilka idag seglar i medvind tack vare ett allt lägre rå­ol­je­pris på världs­mark­na­den.

Mål­sätt­ning­en är att inom några år suc­ces­sivt kunna ersätta fossil olja, diesel och bensin med helt förnybara kopior. Men det krävs snabbt tydliga, lång­sik­ti­ga spel­reg­ler för att våga investera.

Ut­ma­ning­en för re­ge­ring­en är nu att gå från ord till handling och göra det möjligt för svensk mil­jö­tek­nik att etablera sig och utvecklas. Här finns chansen att utveckla skogs­in­du­strin på en ny marknad med stor potential när fossila bränslen ska fasas ut. Sveriges lång­sik­ti­ga ekonomi gynnas av att värdet på landets skogar utvecklas då 30 procent yt­ter­li­ga­re av trädet tas tillvara i en kraftigt vär­de­hö­jan­de pro­duk­tion.

Sverige har god tradition av att vara världs­le­dan­de inom mil­jö­tek­nik. Frågan till ener­gi­mi­nis­ter Ibrahim Baylan (S) är: antar re­ge­ring­en ut­ma­ning­en att ge bio­driv­me­dels­in­du­strin lång­sik­ti­ga och goda villkor och därmed Sverige en fossilfri for­dons­flot­ta, bättre klimat och en stärkt by­tes­ba­lans i takt med att ol­je­be­ro­en­det fasas ut?

Sven Löchen, vd RenFuel AB
Mattias Goldman, vd för tan­kes­med­jan Fores med 2030-sek­re­ta­ri­a­tet