Marknad.

Bättre för klimatet. Bättre för massabruken. Bättre för alla tankställen och bilar.

Efterfrågan på biodrivmedel är mycket stor och framställning av bio-bensin och bio-diesel av lignin från skogen har först nu blivit möjlig...

RenFuels världsunika innovation omvandlar trädets lignin till ligninolja – LIGNOL® som ersätter fossil olja och raffineras till bio-bensin, bio-diesel, bio-fotogen i befintliga raffinaderier.

Lignol är en  inhemsk, förnybar bio-olja som är fullt jämförbar med fossil olja, innehåller lika mycket energi och ger över 90% CO2-reduktion. Den är etiskt problemfri och har betydligt högre prestanda och bättre vinteregenskaper än andra gröna drivmedel såsom etanol, HVO och FAME.

Tillgången till tallolja, fetter, avfall mm för framställning av syntetisk diesel är begränsad. Grödobaserade oljor är inte etiska hållbara alternativ. Hållbar bio-bensin har överhuvud taget inte varit möjligt att framställa till konkurrerande kostnad – förrän nu och aldrig någonsin tidigare av lignin.

Långsiktig och säker tillgång på lignin är strategiskt viktigt och tillräckliga mängder finns och kommer att finnas under lång tid framöver i skogen och i skogsindustrin.

Lignol raffineras till etiskt hållbar bio-bensin och bio-diesel, som blandas i fossila drivmedel, s k drop-in drivmedel och kommer att säljas till konkurrerande pris.

Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar i balans och det finns nu mer skog än någonsin...

Det finns nu 25% mer skog än för 25 år sedan och den svenska skogen har fördubblats sedan 1920-talet och har ökat från 1,7 till 3,3 miljarder skogskubikmeter och den fortsätter att öka, i balans. Den årliga tillväxten är 125 miljoner kubikmeter, motsvarande (350 Twh) och årliga skogsskörden är 90-95 miljoner kubikmeter (200 TWh). Sveriges energianvändning är totalt 385 Twh per år varav transportsektorn står för ca 100 TWh. Idag är biodrivmedlens andel ca 20 TWh. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som till 70% ska vara oberoende av fossila drivmedel.

Alla länder i världen med mycket skog och massaproduktion har möjlighet att minska sin användning fossila oljor och drivmedel med RenFuels teknik.

Massabruken har så mycket restenergi i svartluten att den på sikt kan ersätta en betydande del av våra fossila drivmedel...

Lignin är en biprodukt vid massatillverkning med mycket högt energivärde och det dominerande ämnet i svartlut. Svartlut finns i mycket stora volymer inom massaindustrin. Restenergin från detta lignin i svensk massaindustri motsvarar idag över 70% av Sveriges drivmedelsbehov (70 TWh).

Idag kan massaindustrin inte göra annat än att elda ligninet för att skapa värme och energi för massaprocessen. Betydande massor av lignin behövs inte i processen, men det har inte funnits någon alternativ avsättning – förrän nu.

I Sverige är mellan 2-3 milj ton lignin möjligt att direkt ta ur svartluten utan att orsaka obalanser i massaprocessen. På sikt kan massorna av lignin från skoglig råvara mer än fördubblas eller t o m tredubblas.

Med låga investeringar kan skogsindustrin separera och sälja sitt överskott av lignin med mycket god lönsamhet för tillverkning av lignol för bio-bensin och bio-diesel. Efterfrågan är mycket stor under lång tid framöver och lignin och lignol kan på sikt även bli eftertraktade råvaror för export på världsmarknaden.

Det akuta problemet just nu är att få fram tillräckligt med separerat lignin.

Fossilfri fordonsflotta 2030 är möjligt...

I Sverige är biodrivmedel det snabbaste och mest realistiska sättet att nå en fossilfri fordonsflotta 2030. Fordon som drivs med el och bio-gas mm blir fler, men det tar mellan 17-20 år att ersätta en hel fordonsflotta om alla ska ha råd att byta bil. 

Att fasa ut flytande drivmedel till 2030-45 är varken smart eller ekonomiskt försvarbart då det skulle innebära mycket dyr anskaffning av nya fordon och infrastruktur och skrotning av investeringar om ca 100 miljarder i nuvarande väl fungerande distributionssystem för flytande drivmedel. 

Därför är en stor andel biodrivmedel tillsammans med en balanserad tillväxt av el- och gasdrift under de kommande 20 åren den mest realistiska lösningen för att nå de fossilfria målen.

Biodrivmedel av lignol kan inom några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin då produktionen av lignol bygger på en effektiv storskalig process och nyttjar befintligt distributionsnät och passar för nuvarande fordonspark som s k ”drop-in-drivmedel”.

Befintlig infrastruktur för drivmedelsdistribution och försäljning kan utnyttjas fullt ut. Befintliga bilar och motorer kan fortsatt användas utan tekniska ingrepp. Förbrukning och effekt i motorerna påverkas ej.

Med lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar.

Källa SPBI

Kvotplikten tvingar till allt större bio-iblandning i fossil bensin och diesel...

Det finns ett mycket stort och ökande behov att öka iblandningen av biodrivmedel i fossila drivmedel av miljöskäl och för att uppfylla kvotplikten. HVO och FAME dominerar iblandningen i diesel (27%) och etanol i bensinen (5%). 

Snart kommer bio-diesel och bio-bensin av lignol bli en betydande del av iblandningen. Framför allt för bensinen. Hittills har det bara funnits etanol att blanda i bensinen och nu går det inte att blanda i mer. Samtidigt kommer nu bensinbilar öka sin andel av bilflottan på bekostnad av dieselfordon.

Kvotplikten kommer tvinga drivmedelsproducenterna till allt högre iblandning och därför kommer både bio-diesel, men framför allt bio-bensin av lignol få en allt större betydelse  för iblandning i de fossila drivmedlen den närmaste tiden.

Vi har tekniken - nu hänger det på skogsindustrin...

RenFuel har en kort projektplan för att snarast möjligt komma igång med leveranser av lignol. I samarbete med Rottneros och Preem byggs nu en stor produktionsanläggning i Vallvik som ska leverera lignol till Preemraff i Göteborg första kvartalet 2021.

Men det behövs fler massabruk som snarast investerar för att få fram lignin. Efterfrågan är nu och under överskådlig tid enorm då den ska konkurrera med och allt mer ersätta de etablerade fossila drivmedlen. Priset på lignin kommer vara mycket högt.

RenFuels storskaliga process klarar att ta fram mycket stora volymer lignol, men processen är beroende av lika många ton av lignin som måste kunna anskaffas på långa och säkra kontrakt. Idag är det bara den nordiska massaindustrin som kan erbjuda dessa volymer, men bara om de investerar i separering av sitt lignin.