”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

skarmavbild-2016-10-10-kl-15-02-37DEBATT  BIODRIVMEDEL

 

Världens länder enades om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Rege­ringen har meddelat att Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder. Sveriges riksdag har beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

e3b29589-27cb-46a3-bbcf-f55f5134a874Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045 och att införa en klimatlag. Flera ledande debattörer har nyligen efterfrågat en reduktionsplikt på drivmedel. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar dessa ambitioner. Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre styrning och frikoppla de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler.

Ett förslag på ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel måste utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion samt utgå från det breda samhällets bästa. Samt att Sveriges generationsmål, enligt riksdagens definition, kan vara styrande: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Vi har därför satt upp följande principer:

• långsiktigt hållbara och förutsägbara spelregler,

• klimateffektivitet ska premieras,

• teknikneutralitet mellan olika biodrivmedel,

• frikoppla Sveriges drivmedelspolitik från EU:s statsstödsregler,

• säkra marknaden för de klimateffektivaste hög­inblandade biodrivmedlen,

• liten eller ingen statsfinansiell påverkan jämfört med nuvarande system.

Vårt förslag till regeringen ser ut så här:

Inför en reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel. För bensin respektive diesel införs en årligen ökande reduktionsplikt för drivmedelsbolagen att reducera klimatpåverkande utsläpp. Skilda reduktionspliktsnivåer sätts för bensin respektive diesel. Reduktionsplikten kombineras med en sanktionsavgift som är såpass väl tilltagen att det säkerställs att plikten uppfylls.

Reduktionsplikten skapar ett marknadsincitament som sätter ett pris på växthusgasutsläpp och ökar värdet för de biodrivmedel som har högst klimatnytta. Reduktionsplikten innebär ett nytt sätt att prissätta klimatutsläpp inom transportsektorn. Alla drivmedel inom reduktionsplikten beskattas lik­värdigt baserat på energiinnehåll. Systemet kan därmed bli kostnadsneutralt för statskassan jämfört med nuvarande system.

Lägg höginblandade och rena biodrivmedel utanför reduktionsplikten. För att säkra marknaden för höginblandade biodrivmedel, såsom E85, ED95, biogas och ren biodiesel, måste dessa läggas utanför reduktionsplikten för låginblandade biodrivmedel och få fortsatt skattenedsättning, baserad på klimatprestanda. Det kommer att även efter 2020 finnas behov av särskilda styrmedel till dessa biodrivmedel, då de annars riskerar att slås ut från marknaden inom en reduktionsplikt. Full drivmedelsskatt tas normalt ut på de fossila delarna av bränslet.

Med detta förslag åstadkommer vi en kostnads­effektiv styrning mot riksdagens klimatmål, och frikopplar de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler. Vi menar att vi kan göra samma sak i transportsektorn som Sverige redan gjort inom uppvärmning, nämligen att byta ut fossila bränslen till förnybara, minska utsläppen och samtidigt skapa jobb och industriell utveckling i Sverige.

Läs hela artikeln SvD Närningsliv Debatt 7 sep 2016 här.