Ny Teknik.

Revolutionerande spetsteknologi för tillverkning av bio-olja.

LIGNOL® görs av lignin i en patenterad, miljövänlig, katalytisk process...

Vi utvecklar storskalig tillverkning av biodrivmedel baserad på lignin från skogens träd. Vår världsunika innovation omvandlar fast lignin till en flytande ligninolja – LIGNOL® – som raffineras till bio-bensin och bio-diesel och som helt kan ersätta eller blandas i fossila drivmedel.

Med en patenterad, miljövänlig, energisnål katalytisk process på lignin kan vi göra Sverige och världen mindre beroende av fossila drivmedel.

Se här hur Preem investerar i lignol för att göra Sveriges fordonsflotta fossilfri:

biodrivmedel

Med det överskott av lignin som finns i våra massabruk kan vi på sikt halvera Sveriges beroende av fossila drivmedel…

Lignin spelar en viktig roll i kolets kretslopp då det binder koldioxid i atmosfären vid bildandet av vedämnet i växterna. Fossil olja består av lignin från träd och växter från dinosauriernas tid.

Svartlut är en biprodukt med ett lågt förädlingsvärde och eldas i massabrukens sodapannor för att generera energi. Det finns enorma mängder svartlut inom massaindustrin som till nära hälften består av lignin och har ett energiinnehåll som motsvarar ca 70% av Sveriges drivmedelsbehov.

Det överskott av lignin som inte behövs på bruken är mycket stort och 2-3 milj ton kan direkt tas ut utan att påverka balansen i massaprocessen. På sikt kan 2 till 3 gånger så mycket lignin från skoglig råvara tas ut. Vår bedömning är att vi i närtid kan få fram lignol för 2 miljarder liter bio-drivmedel per år.

Volymerna beror på skogsindustrins vilja att investera i separering av massabrukens lignin.

Växtfiber, vedämne eller dess riktiga namn – lignin – är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Mellan 10-40% av all växtlighet i naturen består av lignin, i träd drygt 30%. Lignin har högt energivärde – i träd över 50% av det totala energiinnehållet.

Vår process omvandlar lignin till hållbar lignol på timmar – ett ton lignin blir en kubik lignol.
 Moder jord gör samma sak på miljontals år – med fossilt resultat…

Snabb hållbar process

Vår väldsunika innovation grundar sig på beprövad spetsteknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik. Med en patenterad katalytisk, energisnål process utan tryck, under kokpunkten, utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter, omvandlas på några timmar ett ton fast lignin, i ett bad av bio-olja och katalytiska ämnen, till en kubik flytande ligninolja. Processen är ren, stabil, storskalig och uppväxlingsbar.

En större produktionsanläggning byggs nu i samarbete med Preem och Rottneros i Vallvik och leveranser av lignol påbörjas 1Q 2021.

Resultatet

Resultatet blir en flytande kolvätebaserad katalytisk ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad LIGNOL®, som sedan levereras till raffinaderier där lignolen raffineras till bio-bensin och bio-diesel, på samma sätt som vanlig fossil råolja. Bio-olja som blir över vid raffineringen återförs till det katalytiska badet hos RenFuel.

Bio-bensinen och bio-dieseln fungerar precis som vanliga fossila drivmedel och kommer att iblandas av drivmedelsproducenter efter marknadsmässiga förutsättningar och rådande kvotplikt.


Vår patenterade katalytiska process omvandlar miljövänligt och energieffektivt lignin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. Den raffineras till grön bensin, diesel och flygfotogen för låg- eller höginblandning som s k ”drop-in drivmedel”. RenFuels lignol – skapar standard för alla ligninoljor och har jämförbar uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja.