Lignol – Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel…

RFLogotypWeb                  

 

Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Preem och RenFuel uppför i samarbete med Rottneros, världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas första året producera 25-30 000 ton lignin och vara färdigställd till 2021.

Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda ligninolja - LIGNOL® - i sin produktion. Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin, förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.

Läs mer här under PRESS

 

RenFuels affärsidé är att förädla skogens lignin till bioolja...

Provleveranser av lignin från Rottneros massabruk i Vallvik har påbörjats till RenFuels pilotanläggning i Bäckhammar för framställning av vår ligninolja - LIGNOL®. Biooljan tas därefter in i Preems raffinaderier där den processas till bio-bensin och bio-diesel.

 

Lignol är en realistiskt och effektiv lösning för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030…

Med drivmedel av lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar. Inga nyinvesteringar behövs på mackar eller bilar. Lignol är helt förnybar, etisk problemfri och ger mycket hög klimateffekt vid iblandning. Lignol har lika hög energi som fossil olja och betydligt högre energi och bättre vinteregenskaper än andra gröna drivmedel såsom etanol, HVO och FAME.

Lignol görs av lignin som finns i alla träd och växter och i mycket stora mängder i skogsindustrin. Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessens lignin att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel. Lignol kan i närtid framställas i storskaliga volymer med låga investeringar för att minska importberoende och miljöpåverkan av ändlig fossil olja.

RFLogoLignolVår patenterade katalytiska process omvandlar miljövänligt och energieffektivt lignin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. Den raffineras till grön bensin, diesel och flygfotogen för låg- eller höginblandning som s k "drop-in drivmedel". RenFuels lignol - skapar standard för alla ligninoljor och har jämförbar uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja.

Preem Rottneros

RenFuel och Preem uppför i samarbete med Rottneros, världens första lignin-anläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn.

Anläggningen beräknas vara färdigställd till 2021 och ska nå en total  produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin för tillverkning av lignol, som sen raffineras till biobensin och biodiesel.

2018 påbörjas leveranser till RenFuels lignol-anläggning i Bäckhammar.

Marknad

byholma

Efterfrågan på gröna biodrivmedel är enorm - 2030 ska vi vara oberoende av fossila drivmedel i Sverige.

Det stora överskottet av lignin kan omvandlat till lignol och raffinerat till bio-bensin och bio-diesel i närtid minska fossila drivmedel och CO2-utsläpp.

Vår innovation är banbrytande för massaindustrin där den höjer produktions-kapaciteten genom minskad svartlutshantering och diversifierar verksamheten till ett bioraffinaderi.

Teknik

processind

Vår innovation använder biprodukten lignin ur massaprocessen och gör om den till en bioolja.

Den katalytiska processen bryter ned ligninet under atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter med 100% utbyte av en restråvara utan etiska problem.

Resultatet blir en flytande kolvätebaserad ligninolja - lignol - som raffineras till grön bensin, diesel, fotogen mm.

Vår innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja...

Lignol kan i närtid minska fossila CO-utsläpp från alla fordon, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen för inhemska massabruk och raffinaderier och stärka handelsbalansen med minskat importberoende av ändlig fossil olja. På sikt kan lignin och lignol bli globalt eftertraktade handelsvaror. De flesta massabruk, även ute i världen kan investera i RenFuels teknik.