Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel…

grankvist

RenFuels affärsidé är att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja...

Vår patenterade katalytiska process omvandlar miljövänligt och energieffektivt lignin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. 
Lignin finns i alla träd och växter och i mycket stora mängder i skogsindustrin. Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessens lignin att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel. Lignol kan i närtid framställas i storskaliga volymer med låga investeringar för att minska importberoendet av ändlig fossil olja och lignol är en realistiskt lösning för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. 

RFLogoLignol

Vi omvandlar lignin till hållbar ligninolja på timmar...

Vår katalytiska process bryter ned ligninet vid atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter med 100% utbyte av en restråvara utan några etiska problem. På några timmar omvandlas ett ton lignin till en kubik flytande lignol.

Det stora överskottet av lignin kan omvandlat till lignol och raffinerat till grön bensin och diesel i närtid ersätta fossila drivmedel och på sikt bli en global exportvara.

Lignol ersätter ändlig fossil olja med bioolja…

RenFuels lignol - skapar standard för alla ligninoljor och har jämförbar uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja. Raffinerad till grön bensin och diesel är den ett ”drop-in fuel” för både låg- och höginblandade biodrivmedel för befintliga distributionssystem och fordonsparker. Inga nyinvesteringar behövs på mackar eller bilar.

Grön bensin och diesel av lignol ger upp till 100% klimatreduktion vid full inblandning - och gör alla fordon till miljöbilar.

Vår innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja...

Lignol kan i närtid öka lönsamhet för inhemska massabruk och raffinaderier, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen och handelsbalansen stärks med minskat importberoende av ändlig fossil olja. På sikt kan lignin och lignol bli globalt eftertraktade handelsvaror. De flesta massabruk, även ute i världen kan investera i RenFuels teknik.

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel. Lignol ersätter ändlig fossil olja med förnybar bioolja, som raffineras till hållbar bensin och diesel.

Bäckhammar

Pulp-Paper-Industry_Application

RenFuel och Nordic Paper har tecknat ett avtal och bygger nu en pilotanläggning i Bäckhammar i Värmland för storskalig testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har beviljats 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

Marknad

byholma

På några få års sikt ser vi vår innovation som banbrytande för skogsindustrin där vår lösning medverkar till höjd produktions-kapacitet genom minskad svartlutshantering och möjligheten att diversifiera verksamheten till ett bioraffinaderi och tillvarata större delen av trädet för förädling och värdeutveckling.

Teknik

processind

Vår innovation använder biprodukten lignin ur massaprocessen och gör om den till en bioolja. Den katalytiska processen bryter ned ligninet under atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande kolvätebaserad ligninolja – lignol.