Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel…

grankvist

RenFuels affärsidé är att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja...

Med vår patenterade katalytiska process omvandlar vi miljövänligt och energi-effektivt lignin från biprodukter i skogsindustrin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. Denna bioolja är en katalytisk ligninolja - CLO (Catalytic Lignin Oil). Lignol kan i närtid minska importberoendet av ändlig fossil olja och är idag ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.

Vi omvandlar lignin till hållbar ligninolja på timmar...

Lignin finns i alla träd och växter och har ett högt energiinnehåll, men fram tills nu ett lågt förädlingsvärde. Lignin finns i mycket stora mängder som biprodukt i skogsindustrin och i massaprocessen. Detta överskott av lignin kan omvandlat till lignol och raffinerat till grön bensin och diesel ersätta vårt fossila drivmedelsbehov och på sikt bli en global exportvara.

Vår katalytiska process bryter ned ligninet vid atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter med 100% utbyte av en etiskt oproblematisk restråvara. På några timmar omvandlar vi ett ton lignin till en kubik flytande ligninolja - lignol.

Lignol ersätter ändliga fossila drivmedel med hållbar olja, bensin och diesel…

RenFuels lignol – skapar standard för alla ligninoljor och har liknande uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja. Raffinerad till grön bensin och diesel är den ett ”drop-in fuel” för både låg- och höginblandade biodrivmedel för befintliga distributionssystem och fordonsparker. Inga nyinvesteringar behövs på mackar eller bilar.

En ökad användning av biobränslen är nödvändig för att snabbt minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och för att nå de klimatmål som satts upp i EU och nationellt.

Grön bensin och diesel av lignol ger klimatreduktion upp till 100% beroende på inblandning - och gör alla fordon till miljöbilar.

Vår innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja...

Lignol kan i närtid öka lönsamhet för inhemska massabruk och raffinaderier, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen och handelsbalansen stärks med minskat importberoende av ändlig fossil olja. På sikt kan lignin och lignol bli globalt eftertraktade handelsvaror. De flesta massabruk i världen kan naturligtvis också investera i RenFuels teknik.

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel. Lignol ersätter ändlig fossil olja med förnybar bio-olja, som raffineras till hållbar bensin och diesel.

RenFuel

OmRenfuelBioenergiföretaget RenFuel AB bedriver ett verifierings- och uppskalningsprojekt för att storskaligt påvisa en utvecklad och patenterad innovation. Vi omvandlar lignin från naturen till en helt förnybar drivmedelsråvara - lignol.

Marknad


Marknad2

På några få års sikt ser vi vår innovation som banbrytande ur ett antal olika perspektiv. Dels för skogsindustri där vår lösning medverkar till höjd produktions-kapacitet genom minskad svart-lutshantering, samt möjligheten att diversifiera verksamheten till ett bioraffinaderi genom att tillvarata större delen av trädet för förädling värdeutveckling.

Teknik

Innovation

Vår innovation använder biprodukten lignin ur massaprocessen och gör om den till en bioolja. Den katalytiska processen bryter ned ligninet under atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande kolvätebaserad ligninolja – lignol.