Lignol – Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel…

RFLogotypWeb                  

Pressmeddelande • 24 maj 2018  13.00  News Cision

 

Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Preem och RenFuel undersöker, att i samarbete med Rottneros, uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas producera en årlig volym om 25-30 000 ton lignin och vara färdigställd till 2021.

Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion. Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin, förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.

Läs mer under PRESS

 

 

              

RenFuels affärsidé är att förädla lignin från skogsindustrin till bioolja...

Med drivmedel av lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar. Inga mackar eller bilar behöver byggas om.

Vår patenterade katalytiska process omvandlar miljövänligt och energieffektivt lignin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. Den raffineras till grön bensin, diesel och flygfotogen för låg- eller höginblandning eller s k "drop-in drivmedel".
Lignin finns i alla träd och växter och i mycket stora mängder i skogsindustrin. Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessens lignin att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel. Lignol kan i närtid framställas i storskaliga volymer med låga investeringar för att minska importberoende och miljöpåverkan av ändlig fossil olja. Lignol är en realistiskt och effektiv lösning för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.

RFLogoLignol

Vi omvandlar lignin till hållbar ligninolja på timmar...

Vår katalytiska process bryter ned ligninet vid atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter med 100% utbyte av en restråvara utan några etiska problem. På några timmar omvandlas ett ton lignin till en kubik flytande lignol.

Det stora överskottet av lignin kan omvandlat till lignol och raffinerat till grön bensin och diesel i närtid ersätta fossila drivmedel och på sikt bli en global exportvara.

Lignol ersätter ändlig fossil olja med bioolja…

RenFuels lignol - skapar standard för alla ligninoljor och har jämförbar uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja. Raffinerad till grön bensin och diesel är den ett ”drop-in fuel” för både låg- och höginblandning av biodrivmedel för befintliga distributionssystem och fordonsparker. Inga nyinvesteringar behövs på mackar eller bilar.

Grön bensin och diesel av lignol ger upp till 100% klimatreduktion vid full inblandning - och gör alla fordon till miljöbilar.

Vår innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja...

Lignol kan i närtid öka lönsamhet för inhemska massabruk och raffinaderier, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen och handelsbalansen stärks med minskat importberoende av ändlig fossil olja. På sikt kan lignin och lignol bli globalt eftertraktade handelsvaror. De flesta massabruk, även ute i världen kan investera i RenFuels teknik.

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel. Lignol ersätter ändlig fossil olja med förnybar bioolja, som raffineras till grön bensin, diesel, flygfotogen.

Preem Rottneros

RenFuel och Preem undersöker, att i samarbete med Rottneros, uppföra världens första lignin-anläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen beräknas vara färdigställd till 2021 och producera en årlig volym om 25-30 000 ton lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel.

Marknad

byholma

Vår innovation är banbrytande för massaindustrin där den höjer produktions-kapaciteten genom minskad svartlutshantering och ger möjlighet att diversifiera verksamheten till ett bioraffinaderi.

Efterfrågan på gröna biodrivmedel är enorm - 2030 ska vi vara oberoende av fossila drivmedel i Sverige. Samma behov finns i resten av världen.

 

Teknik

processind

Vår innovation använder biprodukten lignin ur massaprocessen och gör om den till en bioolja. Den katalytiska processen bryter ned ligninet under atmosfäriskt tryck, under kokpunkten, i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande kolvätebaserad ligninolja - lignol - som raffineras till grön bensin, diesel, fotogen mm.